Tontin lohkominen ja muut maanmittauspalvelut

Rakennuspaikka

Tontin ja rakennuspaikan lohkominen

Oulun kaupungin asemakaavoitetulla alueella vahvistetun asemakaavan ja hyväksytyn sitovan tonttijaon mukainen kaavatontti muodostetaan kiinteistöksi tontin lohkomis-toimituksella. Toimituksen saatua lainvoiman tontti merkitään kiinteistörekisteriin. On tärkeä huomata, että vasta kiinteistörekisteriin merkitty tontti on rakentamiskelpoinen!


Tontin lohkominen tulee vireille omistajan hakemuksesta tai Maanmittauslaitoksen   toimitettua Kiinteistöinsinöörin palvelut -yksikköön  tiedon määräalan lainhuudosta. Omistajalla pitää olla lainhuuto niihin kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostetaan. Lainhuutoa haetaan Maanmittauslaitokselta.

Lohkomista haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemus voidaan tehdä myös lomakkeella joka toimitetaan kiinteistöinsinöörin palveluihin joko postilähetyksenä tai sähköpostilla.

Rakennuslupa voidaan myöntää vasta kiinteistörekisteriin merkitylle tontille, tämän takia lohkomistoimitus on syytä panna vireille hyvissä ajoin ennen aiottua rakentamista tai muuta tarvetta, mieluummin jo edellisenä kesänä. Tontin lohkominen rekisteröinteineen kestää noin 1-3 kk. Kiireellisissä tapauksissa hakija voi nopeuttaa toimitusta hankkimalla sille kaikkien asianosaisten kirjallisen hyväksymisen.

Tontin lohkomisen kustannukset maksaa pääsääntöisesti lohkottavan tontin omistaja. Lohkomismaksu vaihtelee tontin koosta riippuen ja sen perusteet näkyvät kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksasta.

Tontin lohkomistoimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Vuoden 2013 kuntaliitoksen seurauksena Oulun kaupungissa on vahvistettujen asemakaavojen alueita, joilla on voimassa ohjeellinen tonttijako. Jos sitovan tonttijaon laatiminen ei ole tarpeellista, ohjeellisen tonttijaon mukaiset rakennuspaikat erotetaan lohkomistoimituksella tilaksi. Oulun kaupunki suorittaa rekisterinpitoalueellaan myös ohjeellisten rakennuspaikkojen tilaksi lohkomiset. Rakennuspaikan lohkominen tulee vireille kuten tontin lohkominenkin.

Kaavan mukaisen rakennuspaikan lohkomisen kustannukset maksaa pääsääntöisesti lohkokiinteistön omistaja. Lohkomismaksu vaihtelee rakennuspaikan koosta riippuen ja sen perusteet näkyvät kaupungin kiinteistötoimitusmaksutaksasta. 

Rakennuspaikan lohkomistoimituksesta laaditaan pöytäkirja ja kartta.

Rakennuspaikkojen lohkomiset haja-asutusalueilla sekä rantakaava-alueilla suorittaa Maanmittauslaitos.
 

Muut maanmittauspalvelut

Rasitetoimitus

Yhdistäminen

Kiinteistönmääritys

Yleisen alueen lohkominen

Kiinteistön laadun muutos tilasta tontiksi

Sähköpostiosoite

Yhteystiedot