Oppimisen tuki

Oulussa opetuksen ja oppilashuollon palvelut on järjestetty lähikouluperiaatteen ja alueellisen toimintamallin mukaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.

Kolmipor­tainen tuki – yleinen, tehostettu ja erityinen

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti kun tarvetta on. Kun oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja samanaikaisesti useita tukimuotoja, kyse on tehostetusta tuesta. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisena yhteistyönä huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Tuen järjestelyt kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Jos kasvun, oppimisen tai koulunkäynnin tavoitteita ei saavuteta tehostetun tuen avulla, oppilaalla on oikeus erityiseen tukeen. Erityisen tuen tarve käsitellään moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä ja kirjataan pedagogiseen selvitykseen.

Aluepäällikkö tekee erityisen tuen antamisesta hallinnollisen päätöksen, jonka toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen päätös tarkistetaan lakisääteisesti aina 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokalle siirtymistä sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea annetaan sekä lähikouluissa että keskitettyinä palveluina erityisryhmissä ja -kouluissa. 

Oppimisen tuen eri muodot

Tuki lähikoulussa

Tuki erityiskoulussa

Koulunkäynninohjaajat

Joustava perusopetus - JOPO

Lisätietoja oppimisen tuesta