Oppilaanohjaus

Oppilaan opintojen ohjauksesta huolehtivat kaikki opettajat yhteistyössä koko perusopetuksen ajan. Luokilla 7-9 oppilaanohjaus on oma oppiaine, jonka opettajana toimii opinto-ohjaaja. Luokkamuotoista oppilaanohjausta on 7. luokalla 0,5 viikkotuntia, 8. luokalla yksi viikkotunti ja 9. luokalla yksi viikkotunti.

Oppilaanohjauksella tuetaan oppilaan persoonallista kasvua ja kehitystä siten, että oppilaan opiskeluvalmiudet ja sosiaaliset taidot kehittyvät ja elämänhallintataidot lisääntyvät. Sen avulla oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa opiskelun taidoista, valinnaisaineista ja niiden merkityksestä oppimiselle ja tulevaisuudelle, eri ammateista sekä jatko-opintomahdollisuuksista.

Ohjaus ja tiedon kulku korostuvat erityisesti opintojen nivelvaiheissa, kuten siirryttäessä alakoulusta yläkouluun ja peruskoulusta toiselle asteelle.


Työelämä tutuksi 

Oppilaanohjauksen yksi tärkeä tehtävä on työ- ja elinkeinoelämän sekä koulun yhteistyö. Yhteistyön tavoitteena on, että oppilas hankkii tietoa ammattialoista, ammateista ja työelämästä sekä saa virikkeitä yrittäjyydestä. Tästä hyvänä esimerkkinä on oppilaiden työelämään tutustuminen – TET.

Työelämään tutustumisen jaksoilla oppilas saa omakohtaisia kokemuksia työelämästä ja ammateista aidoissa työympäristöissä. Työelämään tutustumista järjestetään luokilla 7-9 vähintään seuraavasti: 7. luokalla yksi päivä, 8. luokalla kolme-viisi päivää ja 9. luokalla viisi päivää.

Lue lisää työelämään tutustumisesta.


Yhteishaun kautta jatko-opintoihin

Oppilaanohjauksessa oppilaat saavat tietoa jatko-opinnoista ja niihin hakemisesta, yhteishausta. Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolku-sivustolla. Syksyisin alkaviin opintoihin haetaan vuosittain helmi-maaliskuussa.

Peruskoulujen omilla verkkosivuilla on tietoa koulun oppilaanohjauksen käytännöistä. Oulun peruskoulujen kotisivut löydät tästä linkistä. 

Nivelvaiheen opinto-ohjaus

NOPO - Nivelvaiheen opinto-ohjaus