ÄI1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen (2 op)


Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• osaa tuottaa, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä ja niiden rakenteita ja ilmaisutapoja  
• rohkaistuu kirjoittajana ja hallitsee kirjoittamisprosessin eri vaiheet
• osaa käyttää muita tekstejä oman kirjoittamisen pohjana  
• syventää käsitystä itsestään tekstien tulkitsijana ja tuottajana sekä palautteen antajana ja vastaanottajana.  

 

Keskeiset sisällöt  

• keskeiset tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit sekä niiden yhdistelmät 
• tekstikokonaisuuden rakentuminen; tekstin tavoitteen, kohderyhmän, kontekstien, sisällön, rakenteen, ilmaisutapojen ja näkökulmien analyysi  
• erilajisten tekstien tuottamisen prosessi yksin ja yhdessä sekä tekstien pohjalta kirjoittaminen, referointi ja kommentointi  
• tekstien moniäänisyys ja intertekstuaalisuus  
• kielen- ja tekstinhuoltoa