ÄI2 Kieli- ja tekstitietoisuus (1 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• kehittää kieli- ja tekstitietoisuuttaan  
• syventää ymmärrystään kielestä ja teksteistä merkityksiä rakentavina kokonaisuuksina  
• ymmärtää kielen sosiaalisen luonteen ja merkityksen niin yksilön kuin yhteisöjen kannalta.

 

Keskeiset sisällöt  

• erilaiset käsitykset kielestä: kieli rakenteena, merkitysten muodostajana, sosiaalisena ja yhteisöllisenä ilmiönä sekä vallan välineenä  
• monilukutaidon käsite, laaja tekstikäsitys, tekstilajin käsite  
• kielipolitiikka, yksi- ja monikielisyys, kieli-ideologiat, kielenohjailun periaatteet