ÄI5 Tekstien tulkinta 1 (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti medialukutaitoaan  
• ymmärtää median toimintatapoja, median merkityksen identiteettien rakentumisessa ja median roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana  
• oppii tulkitsemaan monimuotoisia tekstejä, erityisesti mediatekstejä, sekä analysoimaan niiden ilmaisutapoja ja vuorovaikutusta  
• perehtyy vaikuttamisen ja argumentoinnin keinoihin sekä syventää niihin liittyviä tietoja ja taitoja.  
 
Keskeiset sisällöt  

• sananvapaus, mediakritiikki, mediaetiikka  
• tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot  
• vaikuttamisen kielelliset ja audiovisuaaliset keinot sekä argumentoinnin tavat ja retoriset keinot  
• lähdekritiikki, tiedonhankinta ja -hallinta, tekijänoikeudet  
• puhuttujen ja kirjoitettujen kantaa ottavien ja vaikuttavien tekstien analysointia ja tuottamista ÄI6