BI3 Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin (1 op)

Moduulin keskeisinä teemoina ovat ympäristöongelmat Suomessa ja muualla maailmassa. Moduulissa tutustutaan ekologiseen tutkimukseen ja sen soveltamiseen ekosysteemien ja monimuotoisuuden suojelussa. 
 
Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• tuntee menetelmiä, joilla voidaan tutkia ja seurata ympäristön tilaa sekä tunnistaa ympäristöongelmia 
• osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä 
• osaa esittää perustellen ympäristöongelmien ratkaisukeinoja ja tunnistaa ympäristön tilassa tapahtuvia positiivisia kehityssuuntia 
• osaa arvioida ja perustella omaa toimintaansa ekologisen kestävyyden kannalta 
• osaa hankkia, analysoida, tulkita ja esittää ekologista tutkimusaineistoa. 
 
Keskeiset sisällöt 

Ihmisen aiheuttamat ekosysteemien muutokset ja ympäristöongelmien ratkaisukeinoja 
• ilmastonmuutoksen vaikutukset ekosysteemeihin 
• happamoituminen 
• rehevöityminen 
• vierasaineiden vaikutukset ravintoketjuissa 
• ihmisen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen 
Kestävää tulevaisuutta kohti 
• ekosysteemipalveluiden merkitys ja ekologisesti kestävä kehitys 
• toiminta kestävän elämäntavan edistämiseksi ja ympäristön tilaan vaikuttaminen