BI5 Ihmisen biologia (2 op)

Moduulissa perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot ja lisääntyminen. Moduulissa tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan. 
 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• osaa nimetä ja tunnistaa tärkeimpien elinten ja elimistöjen rakenteet ja selittää niiden toimintaperiaatteita 
• ymmärtää, mitä homeostasia on, ja osaa kertoa esimerkkejä siihen vaikuttavista tekijöistä 
• osaa kuvata elimistön viestintäjärjestelmiä ja selittää, kuinka eri osat viestivät keskenään 
• osaa selittää elimistön kykyä aistia ympäristöä ja reagoida muutoksiin 
• osaa selittää ja vertailla elimistön eri puolustusmekanismeja mikrobeja vastaan 
• osaa kertoa ja perustella lisääntymisen keskeisimmät vaiheet hedelmöityksestä syntymään 
• osaa toteuttaa pienimuotoisen, ihmisen elimistön toimintaa mittaavan kokeellisen työn ja esittää sen tulokset. 
 
Keskeiset sisällöt 

Solu, kudos, elin 
• solujen erilaistuminen kantasoluista ja syöpäsolut 
• elinten muodostuminen eri kudostyypeistä 
Elimistön säätely 
• hermoston rakenne ja toiminta 
• umpirauhaset ja hormonit 
Aineenvaihdunta 
• ruoansulatuselimistö 
• verenkiertoelimistö 
• hengityselimistö 
• kuona-aineiden eritys 
Liikkuminen 
• tuki- ja liikuntaelimistö 
Elimistön sopeutuminen ympäristöön 
• iho ja lämmönsäätely 
• aistit 
• puolustusjärjestelmä 
Lisääntyminen 
• sukuelimet ja sukupuolen kehitys 
• hedelmöitys, raskaus ja synnytys