FI3 Yhteiskuntafilosofia (2 op)

Tavoitteet

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija: 

 • perehtyy joihinkin yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin 
 • oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vapautta, tasa-arvoa ja vallankäyttöä yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa 
 • pystyy arvioimaan filosofisesti yhteiskunnan rakennetta ja sen oikeutusta 
 • osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin 
 • ymmärtää oikeuksien merkityksen yhteiskunnan perustana. 

 
Keskeiset sisällöt 

 • yhteiskuntajärjestyksen oikeuttaminen, yhteiskuntasopimusteoriat 
 • vallan, vapauden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden eri muodot 
 • Ihmisoikeudet, kansalaisoikeudet ja oikeusvaltio; demokratia ja yhteisöllisyys yhteiskunnallisina arvoina 
 • poliittiset ihanteet: liberalismi, sosialismi, anarkismi, konservatismi, nationalismi; yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat 
 • hyvinvoinnin ja talouden suhde; tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen oikeuttaminen; hyvinvointivaltio 
 • ajankohtaisia yhteiskuntafilosofisia kysymyksiä: ympäristöongelmat, kulttuurien kohtaaminen, teknologian ja tekoälyn vaikutukset, sukupuoli ja valta, eri- arvoistavien rakenteiden tunnistaminen ja kritiikki