HI5 Ruotsin itämaasta Suomeksi (2 op)

Moduuli tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Moduulissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Moduulissa syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin. 

 
Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tuntee Suomen alueen historiallisia lähteitä ja osaa arvioida niitä kriittisesti 
 • tuntee suomalaista, saamelaista ja muiden vähemmistöryhmien kulttuuriperintöä ja arjen historiaa 
 • hallitsee Suomen historialliset kehityslinjat sekä niiden yhteydet pohjoismaiseen kehitykseen ja Itämeren alueeseen 
 • kykenee yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta  
 • osaa eritellä Suomen väestö-, sosiaali- ja taloushistoriallisen kehityksen  
 • osaa arvioida suomalaisen sivistyksen yhteydet länsimaiseen kulttuuriin 
 • osaa tarkastella Suomen historian käyttöä politiikassa ja identiteetin luomisessa. 

 


Keskeiset sisällöt 
 
Suomen alue esihistoriallisella ajalla 

 • tutkimusmenetelmät ja lähteet 
 • käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä 

 
Keskiaika 

 • Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen 
 • kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen 
 • yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri 

 
Uusi aika 

 • reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta 
 • Ruotsin suurvaltapyrkimysten vaikutus Suomeen 
 • elämäntapa sääty- ja maatalousyhteiskunnassa 
 • Suomen aseman muutos ja uudistukset Ruotsin ajan lopulla 

 
Suomi osana Venäjää 

 • Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty 
 • suomalaisen identiteetin luominen, sivistys, tiede ja taide