HI6 Maailman kulttuurit kohtaavat (2 op)

Moduulissa perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien muuttuessa. Moduulissa tarkastellaan länsimaisten ja muiden kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina. 

 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • ymmärtää kulttuurien vuorovaikutusta koskevia teorioita ja käytänteitä 
 • tunnistaa kulttuuristen arvojen ja maailmankuvien ilmenemisen arkielämässä ja sosiaalisissa suhteissa  
 • osaa eritellä kulttuurien välistä vuorovaikutusta sekä historiallisessa että nykypäivän kontekstissa 
 • analysoi esimerkiksi taiteissa, uskonnossa ja sosiaalisissa rakenteissa esiintyviä kulttuurisia arvoja ja käytäntöjä 
 • erittelee kulttuurien moninaisuutta historiallisena osana eurooppalaista kulttuuria ja pystyy arvioimaan sille annettuja merkityksiä 
 • osaa kriittisesti eritellä ja arvioida kulttuurisia eroja koskevia väitteitä, eri kulttuureihin liitettyjä stereotypioita sekä kulttuurien vaikutusta yksilöön 
 • tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista asiatekstiä käyttämällä monipuolisesti ja kriittisesti lähdeaineistoa. 

 


Keskeiset sisällöt 
 
Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet 

 • kulttuurit ja niiden vuorovaikutus 

 
Moduulissa tarkasteltaviksi kohteiksi valitaan kaksi tai useampia kulttuureja seuraavilta alueilta:  

 • Aasian kulttuurit 
 • Afrikan kulttuurit 
 • arktiset kulttuurit 
 • Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit 
 • Latinalaisen Amerikan kulttuurit 
 • Lähi-idän kulttuurit 
 • Pohjois-Amerikan alkuperäiskulttuurit.