KU3 Kuva viestii ja vaikuttaa (2op)

Tavoitteet 

 • syventää omakohtaista suhdettaan digitaaliseen kuvaan, mediaan, taiteeseen ja teknologiaan ajattelun ja ilmaisun taitojaan kehittämällä 
 • laajentaa median, taiteen, teknologian ja audiovisuaalisen kulttuurin tuntemustaan perehtymällä erilaisiin ilmaisu-, tuotanto- ja esitystapoihin 
 • tutkii mediakulttuuria tuottaessaan ja tulkitessaan teoksia, tuotteita ja palveluja 
 • hyödyntää mediateknologian keinoja, työtapoja ja prosesseja suunnittelussa, vuorovaikutuksessa ja osallistumisessa itsenäisesti sekä osana ryhmää 
 • tulkitsee tiedon tuottamisen tapoja yhdisteleviä visuaalisen kulttuurin tuotteita ja niihin sisältyviä intertekstuaalisia suhteita 
 • tulkitsee mediaesityksiä ja taidetta teoksen, tekijän, yleisön ja yhteiskunnan näkökulmista 
 • ottaa kuvillaan kantaa mediassa, kuvataiteessa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin 
 • tutkii median ja taiteen kuvia identiteettien rakentamisen, kulttuuriperinnön välittämisen ja uudistamisen sekä kestävän tulevaisuuden näkökulmista. 

 
Keskeiset sisällöt 

Omat kuvat 

 • opiskelijoille merkitykselliset kuvat sekä mediakulttuurit, joihin he osallistuvat omaehtoisesti 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen kuvailmaisun lähtökohtana 
 • opiskelijoiden omien kuvien tarkasteleminen suhteessa median kuviin ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin 
 • opiskelijoiden omien kuvien käyttäminen tutkivan, pitkäkestoisen ja ilmiökeskeisen työskentelyn lähtökohtana 

Median kuvat 

 • kuvan tuottaminen, muokkaaminen ja esittäminen digitaalisesti ja muilla keinoilla 
 • median, viestinnän ja taiteen käsitteistöön ja kuvastoihin perehtyminen 
 • mediaesitysten liittäminen erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä ja muusta visuaalisesta kulttuurista 
 • kuvallisten, sanallisten ja muiden kuvatulkinnan keinojen soveltaminen 
 • opiskelijoille merkityksellisten kulttuuristen, yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden tutkiminen 
 • opiskelijoiden toimijuus mediassa ja muussa visuaalisessa kulttuurissa