In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

4. OPISKELIJAN OHJAUS JA TUKEMINEN

4.1 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö

Haukiputaan lukion opiskelijoiden huoltajilla on riittävä mahdollisuus perehtyä lukion työhön. Ennen lukio-opintojen alkua opiskelijoiden huoltajia informoidaan lukio-opintoihin liittyvissä asioissa muun muassa siten, että lukion rehtori ja/tai opinto-ohjaaja käy 9. luokkien vanhempainillassa puhumassa.

Lukion aikana järjestetään vuosittain vanhempainillat joka ikäluokalle.

Yhteistyöstä kotien kanssa vastaavat erityisesti lukion rehtori, opinto-ohjaaja sekä ryhmänohjaaja oman ryhmänsä opiskelijoiden osalta. Jokainen aineenopettaja vastaa yhteistyöstä oman aineensa osalta.

Lukion opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaaja seuraavat opiskelijoiden opintojen etenemistä. Tarpeen vaatiessa opinto-ohjaaja ja/tai ryhmänohjaaja on yhteydessä alaikäisen opiskelijan huoltajiin. Mahdollisten opiskeluongelmien ilmaantuessa opinto-ohjaaja ja/tai ryhmänohjaaja keskustelee ensiksi opiskelijan kanssa ja on sen jälkeen tarvittaessa yhteydessä hänen huoltajiinsa. Opiskelijan ollessa täysi-ikäinen yhteydenottoon tarvitaan opiskelijan lupa. Tarvittaessa järjestetään tapaamisia, joissa opiskelijan opintoihin liittyviä ongelmia voidaan yhdessä pohtia. Yleensä näissä tapaamisissa ovat läsnä rehtori ja/tai opinto-ohjaaja ja/tai ryhmänohjaaja, opiskelijan huoltaja sekä opiskelija itse.

Opiskelijan opintojen etenemisestä huoltaja saa tiedon jaksotodistusten avulla. Lukio opiskeluun liittyvistä käytänteistä laaditaan lisäksi tiedote, joka jaetaan kaikille 1. vuoden opiskelijoiden huoltajille. Tämä tiedote, opinto-opas ja muut koulun toimintaan liittyvät asiakirjat löytyvät myös koulun www-sivuilta http://www.haukipudas.fi/lukio.

Huoltajat voivat halutessaan tulla kouluun seuraamaan työskentelyä ja tapaamaan henkilökuntaa.

4.2 Ohjauksen järjestäminen

Ohjaustoiminta muodostaa lukiossa kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Lukion opinto-ohjausta järjestetään kurssimuotoisena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena. Ohjaustoimintaan osallistuu koko henkilöstö.

Rehtori

 • luo ohjaukselle mahdollisimmat hyvät toimintamahdollisuudet
 • tukee opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä työnjakoa ja ohjaustoiminnan suunnittelua
 • tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista
 • osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan
 • laatii kurssitarjottimen, päivittää opinto-oppaan ja osallistuu kurssivalintojen käytännön järjestelyihin
 • vastaa vanhempainiltojen järjestelyistä yhdessä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajien kanssa.

Opinto-ohjaaja

 • suunnittelee ja organisoi opinto-ohjausta ja osallistuu sen toteutukseen
 • toimii yhteistyössä rehtorin, ryhmänohjaajien ja opettajien kanssa
 • ohjaa opiskelijoita henkilökohtaisesti urasuunnitteluun, jatkokoulutukseen sekä kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä
 • ohjaa opiskelijoita lukion käytänteissä ja opinto-ohjelmien laatimisessa
 • päivittää ja seuraa opiskelijoiden opinto-ohjelmia
 • ohjaa opiskelijoita tarvittaessa muiden asiantuntijoiden luo sekä tekee yhteistyötä koulupsykologin, terveydenhoitajan ja kuraattorin kanssa
 • osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan
 • huolehtii yhteydenpidosta muihin oppilaitoksiin sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisiin asiantuntijoihin, työ- ja elinkeinoelämään sekä työvoimaviranomaisiin
 • järjestää ammatinvalintaan ja jatko-opintoihin liittyviä esittelyjä lukiossa
 • osallistuu vanhempainiltojen järjestelyihin yhdessä rehtoreiden, ryhmänohjaajien ja aineenopettajien kanssa
 • ohjaa opiskelijoita kurssivalintojen tekemisessä ja huolehtii valintojen käytännön järjestelyistä yhdessä rehtorin kanssa
 • vastaa opinto-ohjauksen kurssien toteuttamisesta.

Ryhmänohjaaja

 • on ryhmänsä opiskelijoiden tiedottaja ja yhdysside ryhmää koskevissa asioissa kouluyhteisön sisällä
 • ohjaa osaltaan opiskelijoita lukion käytänteisiin
 • seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja valintojen toteutumista, puuttuu ongelmiin ja ohjaa tarvittaessa opinto-ohjaajan luokse
 • valvoo ja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja
 • on yhteydessä ryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin ja vastaa osaltaan vanhempainiltojen järjestämisestä
 • tekee yhteistyötä opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa ryhmäänsä koskevissa asioissa
 • pitää ryhmänohjaustuokiot ryhmälleen.

Aineenopettaja

 • ohjaa opiskelijoita oman aineensa opiskelutekniikkaan ja ylioppilaskirjoituksiin liittyvissä kysymyksissä
 • seuraa poissaoloja omien kurssiensa osalta ja tiedottaa niistä tarvittaessa ryhmänohjaajille ja opinto-ohjaajalle.

Koulukuraattori

 • tarjoaa opiskelijalle keskusteluapua erityisesti kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa sekä elämäntilanteissa, joissa opiskelijaa tarvitsee erityistä tukea.
 • ohjaa opiskelijan tarvittaessa muiden asiantuntijoiden tykö
 • ohjaa opiskelijoita opintososiaalisissa asioissa ja osallistuu opiskelijahuoltoryhmän toimintaan.

Opiskelija

 • laatii opinto-ohjaajan avustuksella henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
 • tekee itselleen vuosittain opinto-ohjelman ja seuraa sen toteutumista.

Ohjaustoiminnassa tehdään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Nivelvaiheen yhteistyö toteutetaan siten, että yläasteiden oppitunneilla käydään kertomassa lukio-opiskelusta, uudet opiskelijat käyvät tutustumassa lukioon ja tarvittaessa tehdään myös muuta yhteistyötä. Koululla vierailee yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen edustajia esittelemässä erilaisia koulutusvaihtoehtoja. Vuosittain osallistutaan myös erilaisiin opiskelijoille tarkoitettuihin koulutustapahtumiin.

Yhteistyötä tehdään mahdollisuuksien mukaan myös ammattioppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa esimerkiksi järjestämällä opiskelijalle mahdollisuus suorittaa osia opinnoistaan muissa oppilaitoksissa. Yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa toteutetaan erityisesti yrittäjyyskurssilla sekä eri kurssien sisällöllisinä ratkaisuina.

4.3 Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijahuollon tavoitteena on toimia siten, että opiskelijat saisivat hyvät edellytykset suoriutua opiskeluistaan lukiossa sekä jatko-opinnoistaan tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on edistää opiskelijan hyvinvointia niin koulussa kuin elämässä yleensäkin.

Opiskelijahuoltotyötä lukiossa tekevät ensisijaisesti opinto-ohjaaja ja ryhmänohjaajat. Opinto-ohjaaja toimii yhteyshenkilönä opiskelijan ja eri yhteistyötahojen välillä. Opiskelijan käytössä ovat kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Heidän luokseen opiskelija voi hakeutua itsenäisesti tai opinto-ohjaaja voi häntä sinne ohjata. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä myös muiden tahojen kanssa. Opiskelijahuolto on osa koulun arkipäivää, ja siihen osallistuvat kaikki koulussa työskentelevät.

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaaja, psykologi, kouluterveydenhoitaja sekä koulukuraattori. Opiskelijahuoltoryhmälle asiat ohjautuvat opettajakunnan ja opinto-ohjaajan kautta. Ryhmän kokouksissa sovitaan työnjaosta sekä muista toimenpiteistä. Opiskelijahuoltoryhmän jäsenet tekevät keskenään yhteistyötä tarpeen vaatiessa. Ongelmatilanteisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ennaltaehkäisy olisi ihanteellinen tavoite.

Opiskelijahuollon toteutuminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä eri hallintokuntien ja paikallisten tukiverkostojen kanssa. Opiskelijahuollossa tehdään yhteistyötä ja käytetään hyväksi paikallisia tukiverkostoja. Tähän opetussuunnitelmaan on kirjattu tavallisimmat yhteistyötahot, joiden käyttö on aina tapauskohtaista.

Lukiolla on erilliset kriisitoiminta-, turvallisuus- ja päihdetoimintasuunnitelmat, joissa on eritelty tarkemmin opiskelijalle tarjottava tuki ja ohjaus erilaisissa vaikeuksissa. Suunnitelmissa on määritelty työnjako erilaisissa kriisitilanteissa sekä esitelty yhteistyötahot.

4.4 Opiskelun erityinen tuki

Erityistä tukea tarvitsevat sellaiset opiskelijat, jotka ovat tilapäisesti jääneet jälkeen opinnoissaan tai joiden opiskelun edellytykset ovat heikentyneet vamman, sairauden tai toimintavajaavuuden vuoksi. Lisäksi erityisen tuen piiriin kuuluvat opiskelijat, jotka tarvitsevat psyykkistä ja sosiaalista tukea. Opiskelijalla voi olla erityisen tuen tarve myös mielenterveyteen, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai elämäntilanteeseen liittyvien ongelmien takia. Tällaisissa asioissa opiskelijaa auttavat erityisesti koulukuraattori ja koulupsykologi.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelu voidaan lukiolain (            629/1998      ) 13§:n (muutettu lailla             478/2003      ) mukaan järjestää osittain toisin kuin lukiolaissa ja -asetuksessa ja lukion opetussuunnitelmassa määrätään. Tarvittaessa opiskelija voidaan vapauttaa jonkin oppiaineen opiskelusta, jolloin hänen tulee valita tilalle muita opintoja niin, että säädetty kurssien vähimmäismäärä täyttyy.

Lukiolaisten lukemisvalmiudet pyritään testaamaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Tulosten perusteella opiskelija voidaan tarvittaessa ohjata jatkotutkimuksiin. Jos jatkotutkimuksissa havaitaan kielenkehityksen häiriö, suunnitellaan opiskelijalle tukitoimet. Muiden oppimisvaikeuksien suhteen tärkeää on tiedonsiirto ja yhteistyö yläasteiden kanssa. Opiskelijan erityisen tuen järjestelyt tehdään aina yksilöllisesti mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä opiskelijan, hänen huoltajansa, rehtorin, opinto-ohjaajan, aineenopettajien ja/tai ryhmänohjaajan kanssa. Opiskelun erityiseen tukemiseen pyritään mahdollisimman monipuolisin opetusmenetelmin ja erityisen tuen tarve huomioidaan arvioinnissa.

Kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada tukiopetusta resurssien puitteissa. Lisäksi tarjolla on Lukiolaisen kurssi, joka pyrkii kehittämään opiskelijan opiskeluvalmiuksia.