In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Matematiikka Matematiikka

MATEMATIIKAN PITKÄ OPPIMÄÄRÄ

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tehtävänä on antaa opiskelijalle matemaattiset valmiudet, joita tarvitaan ammatillisissa opinnoissa ja korkeakouluopinnoissa. Pitkän matematiikan opinnoissa opiskelijalla on tilaisuus omaksua matemaattisia käsitteitä ja menetelmiä sekä oppia ymmärtämään matemaattisen tiedon luonnetta. Opetus pyrkii myös antamaan opiskelijalle selkeän käsityksen matematiikan merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä sekä sen soveltamismahdollisuuksista arkielämässä, tieteessä ja tekniikassa.

Opetuksen tavoitteet

Matematiikan pitkän oppimäärän opetuksen tavoitteena on, että opiskelija

  • tottuu pitkäjänteiseen työskentelyyn ja oppii sitä kautta luottamaan omiin matemaattisiin kykyihinsä, taitoihinsa ja ajatteluunsa 
  • rohkaistuu kokeilevaan ja tutkivaan toimintaan, ratkaisujen keksimiseen sekä niiden kriittiseen arviointiin (AK 1)
  • ymmärtää ja osaa käyttää matematiikan kieltä, kuten seuraamaan matemaattisen tiedon esittämistä, lukemaan matemaattista tekstiä, keskustelemaan matematiikasta, ja oppii arvostamaan esityksen täsmällisyyttä ja perustelujen selkeyttä (AK 1, 6)
  • oppii näkemään matemaattisen tiedon loogisena rakenteena
  • kehittää lausekkeiden käsittely-, päättely- ja ongelmanratkaisutaitojaan
  • harjaantuu käsittelemään tietoa matematiikalle ominaisella tavalla, tottuu tekemään otaksumia, tutkimaan niiden oikeellisuutta ja laatimaan perusteluja sekä arvioimaan perustelujen pätevyyttä ja tulosten yleistettävyyttä (AK 1,  6)
  • harjaantuu mallintamaan käytännön ongelmatilanteita ja hyödyntämään erilaisia ratkaisustrategioita
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä, teknisiä apuvälineitä ja tietolähteitä (AK 5).

Kurssien suoritusjärjestys ja -tapa

Matematiikan pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Jos numerojärjestyksestä halutaan poiketa, noudatetaan seuraavaa jäärjestystä

MAA0, MAA1, MAA2, MAA3, MAA4, MAA5, MAA7, MAA8, MAA9, MAA10

MAA6 Vapaasti valittavissa
MAA11 Vapaasti valittavissa kurssin 2 jälkeen
MAA12 Vapaasti valittavissa kurssin 2 jälkeen
MAA13 Vapaasti valittavissa kurssin 10 jälkeen
MAA14 Viimeisenä suoritettava kurssi

Kursseja MAA0 ja MAA14 ei voi suorittaa itsenäisesti.

Kurssit

 

Pakolliset

Valtakunnalliset
syventävät
Koulukohtaiset
syventävät
 

MAA1: Funktiot ja yhtälöt
MAA2: Polynomifunktiot  
MAA3:  Geometria
MAA4: Analyyttinen geometria

MAA11: Lukuteoria ja logiikka

MAA0: Matkalle matematiikkaan

 

MAA5: Vektorit
MAA6: Todennäköisyys ja tilastot 
MAA7: Derivaatta 
MAA8: Juuri- ja logaritmifunktiot 

MAA12: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä

 

 

MAA9: Trigonometriset funktiot ja lukujonot 
MAA10: Integraalilaskenta

MAA13: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 

MAA14: Pitkän matematiikan kokonaiskuva