S23 Vuorovaikutus 1 (1 op)

Pakollinen

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija
• kehittää lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintätaitojaan kuuntelijana, puhujana, lukijana ja kirjoittajana 
• lisää viestintärohkeuttaan ja syventää viestijäkuvaansa sekä käsitystään kielestä ja identiteetistä 
• oppii tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja erilaisten kontekstien, vuorovaikutussuhteiden ja puhekulttuurien näkökulmasta 
• oppii havainnoimaan ja ymmärtämään ryhmäviestinnän ilmiöitä. 

 

Keskeiset sisällöt 
• oman vuorovaikutusosaamisen reflektointi, viestintärohkeus sekä harjaantuminen kuuntelevaan, tavoitteelliseen ja monipuoliseen vuorovaikutukseen 
• kuullun ymmärtämisen ja keskusteluun osallistumisen strategiat ja institutionaalisen vuorovaikutuksen kielelliset keinot 
• tekstien kirjoittaminen osana suullisia vuorovaikutustilanteita: esimerkiksi yhteisten projektien suunnitelmat, muistiinpanot monimediaisista teksteistä 
• verbaalinen ja nonverbaalinen viestintä 
• ryhmäviestinnän ilmiöt, kuten roolit, jännitteet ja koheesio