S26 Kirjoittaminen 1 (1 op)

Pakollinen

 

Tavoitteet 
Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 
• rohkaistuu kirjoittajana ja syventää kirjoitusprosessin hallinnan taitojaan 
• syventää käsitystään tekstin rakenteen, kielen ja ilmaisutapojen vaikutuksesta tekstin merkityksiin sekä oppii laatimaan ja muokkaamaan laajahkoja asiatekstejä 
• oppii kirjoittamaan tekstejä myös yhdessä muiden kanssa. 


Keskeiset sisällöt 
• kirjoittaminen prosessina: aiheen ja aineiston valinta ja ideointi, aiheen rajaus sekä näkökulman valinta; jäsentely, muokkaaminen ja viimeistely; palautteen antaminen ja vastaanottaminen 
• tekstien jakaminen ja vertaisarvioinnin taidot 
• sidosteisuus tekstin eri tasoilla, esimerkiksi tekstin kokonaisrakenne, kappaleet, virke, sanajärjestys  
• asiatyylille ominaisten kielellisten rakenteiden hallinta, esimerkiksi infiniittiset rakenteet, yhdyslauseet, viittaussuhteet