SAA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede (2 op)

Moduulin tehtävänä on syventää opiskelijan tiedonhankinnan taitoja, erityisesti lähteen luotettavuuden tarkastelun näkökulmasta, ja vahvistaa hänen tekstin tulkitsemisen ja tuottamisen taitojaan. Tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään asiayhteyteen sopivia lukustrategioita ja harjoittelee tiivistämisen taitoja. Sisällöissä korostuvat eri tiedon- ja tieteenalat, erilaiset tulevaisuudenvisiot sekä kestävää tulevaisuutta rakentavat innovaatiot, tieteellisiä tekstejä hyödyntäen. 

 

Moduuli arvioidaan arvosanalla 4-10.