YH4 Lakitieto (2 op)

Moduulissa perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Moduulissa harjaannutaan oikeudelliseen ajatteluun, tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen. Painopiste on yksilön kannalta keskeisissä oikeudellisissa näkökulmissa. 
 
Tavoitteet 

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija 

 • tuntee Suomen oikeusjärjestyksen ja ymmärtää sen toimintaa ohjaavat oikeudellisen ajattelun periaatteet  
 • osaa etsiä oikeudellisen tiedon lähteitä, tulkita niitä ja soveltaa niiden antamaa tietoa 
 • tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena, työntekijänä ja kuluttajana sekä osaa soveltaa tätä tietoa tavanomaisia oikeusasioita koskeviin kysymyksiin 
 • osaa eritellä oikeudellisia kysymyksiä koskevaa julkista keskustelua ja arvioida siinä esitettyjä näkemyksiä. 

 
Keskeiset sisällöt 
 
Oikeusjärjestyksen perusteet 

 • juridiikan peruskäsitteet ja perusoikeudet 
 • oikeudellisen tiedon lähteet ja niiden käyttö  
 • oikeus ja oikeudenmukaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä 
 • oikeusjärjestys ja tuomioistuinlaitos 

 
Kansalaisten yleisimpien oikeustoimien perusteet seuraavilla alueilla 

 • sopimus- ja vahingonkorvausoikeus 
 • perhe- ja jäämistöoikeus 
 • varallisuusoikeus 
 • tekijänoikeudet ja kuluttajaoikeus 
 • työoikeus 
 • asumiseen liittyvä sopimusoikeus 
 • hallinto-oikeus ja hyvä hallintotapa 
 • prosessi- ja rikosoikeus 
 • ympäristöoikeus