Teatteri

Teatteritaiteen perusteet 1

Teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopinnot 7-12-vuotiaille.

Teatteritaiteen perusteet 1 opintokokonaisuuden keskeisiä toiminnan tavoitteita ovat tarinan tutkiminen sekä näyttämötilaan tutustuminen. Tarinoita kuullaan ja keksitään itse sekä pohditaan, mistä osasista tarina koostuu. Mikä tekee tarinasta hyvän? Lukuvuoden aikana harjoitellaan myös näyttämöllä olemista ja tutustutaan näyttämöön tilana. Miten näyttämöllä ollaan siten, että katsojakin voi seurata tapahtumia? Entä, kuinka selvitä siitä, jos näyttämö tuntuukin jännittävältä paikalta? Lisäksi tärkeitä oppimisalueita ovat kuunteleminen, kohtaaminen ja ryhmätyötaidot.  

Opetustilanteen keskiössä ovat taiteen tekemisen ilo ja itsetekeminen turvallisessa työskentelyilmapiirissä. Harjoittelemme kokonaisilmaisua, rohkaistumme kohti läsnäoloa, kehitämme äänen- ja kehonkäyttöä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja hauskojen ja monipuolisten leikkien ja harjoitteiden kautta. Opintoihin kuuluu vuosittain useiden pienien ja ainakin yhden suuremman esityksen valmistaminen. Esitykset syntyvät mitä moninaisimpien lähdemateriaalien pohjalta. 

Teatteritaiteen perusteet 2

Teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopinnot 7-12v-vuotiaille.

Teatteritaiteen perusteet 2 opintokokonaisuuden keskeisiä sisältöjä ovat draaman kaaren ja kohtauksen rakenteen tutkiminen sekä rooliin eläytyminen. Eläytymiseen sukelletaan rooli- ja mielikuvitusleikkien sekä satujen ja tarinoiden kautta. Ymmärrys tarinasta jäsentyy draaman kaareksi. Tutuksi tulevat alku, käännekohta ja loppu erityispiirteineen. Lisäksi tärkeitä oppimisalueita ovat kuunteleminen, kohtaaminen ja ryhmätyötaidot.  

Opetustilanteen keskiössä ovat taiteen tekemisen ilo ja itsetekeminen turvallisessa työskentelyilmapiirissä. Harjoittelemme kokonaisilmaisua, rohkaistumme kohti läsnäoloa, kehitämme äänen- ja kehonkäyttöä sekä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja hauskojen ja monipuolisten leikkien ja harjoitteiden kautta. Opintoihin kuuluu vuosittain useiden pienien ja ainakin yhden suuremman esityksen valmistaminen. Esitykset syntyvät mitä moninaisimpien lähdemateriaalien pohjalta.

Teatteritaiteen perusteet 3

Teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopinnot 7-12-vuotiaille.

Teatteritaiteen perusteet 3 opintokokonaisuuden keskeisiä toiminnan tavoitteita ovat improvisaation periaatteisiin ja käytäntöihin tutustuminen, näyttämöllinen reagointi ja toisten huomioiminen näyttämöllä. Nämä teatterin ydintaidot kulkevat käsikädessä toistensa kanssa. Improvisaation keinoin on mahdollista oppia myös läsnäolon taitoa ja heittäytymistä. Lisäksi tärkeitä oppimisalueita ovat kuunteleminen, kohtaaminen ja ryhmätyötaidot. 

Oppimisen keskiössä on itsetekeminen turvallisessa ryhmässä. Työskentely tapahtuu monipuolisten yksilö ja ryhmäharjoitteiden kautta huumoria ja leikillisyyttä unohtamatta. Aiempaa haastavampien harjoitteiden kautta kehitämme edelleen läsnäolontaitoja, kokonaisilmaisua sekä kehon – ja äänenkäytönvalmiuksia näyttämötilanteissa. Lisäksi tutustumme teatterin terminologiaan käytännön työskentelyn kautta. Opintoihin kuuluu vuosittain useiden pienempien ja ainakin yhden suuremman esityksen valmistaminen. Esitykset syntyvät mitä moninaisimpien lähdemateriaalien pohjalta. 

Teatteritaiteen perusteet 4

Teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopinnot 7-12-vuotiaille.

Teatteritaiteen perusteet 4 päättää nelivuotisen opintokokonaisuuden, jonka aikana on käyty läpi teatteritaiteen keskeisiä ydintaitoja. Opintovuoden aikana suurennuslasin alle otetaan roolihenkilön rakentaminen. Roolihenkilön rakentamista tutkitaan kokonaisvaltaisesti erilaisilla lähestymistavoilla. Hahmotyöskentelyn rinnalla ja siihen liittyen, harjoitellaan ja rohkaistaan fyysistä ilmaisua sekä äänen käyttöä. Rakennamme ryhmään kannustavan vuorovaikutuksen kulttuuria, jossa onnistumiset huomataan ja jokainen saa olla oma itsensä. 

Oppimisen keskiössä on itsetekeminen turvallisessa ryhmässä. Työskentely tapahtuu monipuolisten yksilö ja ryhmäharjoitteiden kautta huumoria ja leikillisyyttä unohtamatta. Aiempaa haastavampien harjoitteiden kautta kehitämme edelleen läsnäolontaitoja, kokonaisilmaisua sekä kehon – ja äänenkäytönvalmiuksia näyttämötilanteissa. Lisäksi tutustumme teatterin terminologiaan käytännön työskentelyn kautta. Opintoihin kuuluu vuosittain useiden pienempien ja ainakin yhden suuremman esityksen valmistaminen. Esitykset syntyvät mitä moninaisimpien lähdemateriaalien pohjalta.  

Teatteritaiteen perusteet opintokokonaisuuden viimeisenä vuonna valmistetaan esitys nuorten maailman ajankohtaisista aiheista. Mahdollisuuksien mukaan esitys toteutetaan monitaiteisena kokonaisuutena yhteistyössä, jonkun toisen taideaineen ryhmän tai ryhmien kanssa. Lisäksi valmistetaan useampia pieniä esityksiä ja osallistutaan Open stage tapahtumaan.

Kohti taiteellista prosessia 1

Teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopinnot, Kohti taiteellista prosessia (KTP1), 13-15-vuotiaille.

Tähän opintokokonaisuuteen siirrytään teatteritaiteen perusteet 4, ryhmän jälkeen.

Kohti taiteellista prosessia 1 opintokokonaisuuden aikana tutkitaan aiempaa enemmän dramaturgian ja näyttämökirjallisuuden mahdollisuuksia. Ensimmäisenä vuonna opintojen painopiste on teatterin historiallisiin tyylilajeihin tutustumisessa. Tyylilajeja tutkitaan käytännön työskentelyn kautta. 

Työskentelyssä on tärkeää turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Työskentelyssä iloitaan omasta ja toisten onnistumisesta sekä uskalletaan ottaa riskejä uuden oppimisen äärellä toisia ja ryhmää tukien. Oppilasta ohjataan oman oppimisen reflektointiin, itseohjautuvuuteen sekä sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. 

Harjoitteiden ohella keskeinen oppimisen muoto on esityksenvalmistamisprosessit. Ryhmä valmistaa vuosittain lukuisia pieniä ja ainakin yhden koko ryhmän yhteisen esitysteoksen. Harjoittelu edellyttää työskentelyyn sitoutumista. 

Kohti taiteellista prosessia 2

Teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopinnot, Kohti taiteellista prosessia (KTP2), 13-15-vuotiaille.

Kohti taiteellista prosessia 2 opintokokonaisuuden aikana tutkitaan aiempaa enemmän dramaturgian ja näyttämökirjallisuuden mahdollisuuksia. Opintojen keskiössä on dramatisointi ja kirjoittaminen näyttämölle. Opintokokonaisuuden aikana tehdään tekstin pohjalta dramatisointeja sekä tuotetaan itse tekstiä näyttämölle. Teatterin yhteiskunnallista merkitystä tutkitaan oman elämän näkökulmasta. Mikä maailmassa kiinnostaa, häiritsee ja innostaa? Pohdimme ryhmänä teatterin mahdollisuuksia ottaa kantaa ja kommentoida nuorille tärkeitä aiheita.

Työskentelyssä on tärkeää turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Työskentelyssä iloitaan omasta ja toisten onnistumisesta sekä uskalletaan ottaa riskejä uuden oppimisen äärellä toisia ja ryhmää tukien. Oppilasta ohjataan oman oppimisen reflektointiin, itseohjautuvuuteen sekä sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. 

Harjoitteiden ohella keskeinen oppimisen muoto on esityksenvalmistamisprosessit. Ryhmä valmistaa vuosittain lukuisia pieniä ja ainakin yhden koko ryhmän yhteisen esitysteoksen. Harjoittelu edellyttää työskentelyyn sitoutumista. 

Kohti taiteellista prosessia 3

Teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopinnot, Kohti taiteellista prosessia (KTP3), 13-15-vuotiaille.

Kohti taiteellista prosessia 3 opintokokonaisuudessa tutkitaan aiempaa enemmän dramaturgian ja näyttämökirjallisuuden mahdollisuuksia. Opintovuosi päättää kolmevuotisen opintokokonaisuuden ja on samalla teatteritaiteen laajan oppimäärän perusopintojen päätösvuosi. Lukuvuoden aikana valmistetaan näytelmätekstin pohjalta esitys. Prosessin aikana syvennetään kokonaisilmaisun valmiuksia, keskittyen pitkäjänteiseen roolityöskentelyyn, kontaktiin ja läsnäoloon. Esitysprosessin aikana tutkitaan sisällön ja muodon suhdetta sekä ohjauksellisten ratkaisujen mahdollisuuksia teatteritaiteessa. Harjoittelu edellyttää työskentelyyn sitoutumista. 

Työskentelyssä on tärkeää turvallinen ja kannustava ilmapiiri. Työskentelyssä iloitaan omasta ja toisten onnistumisesta sekä uskalletaan ottaa riskejä uuden oppimisen äärellä toisia ja ryhmää tukien. Oppilasta ohjataan oman oppimisen reflektointiin, itseohjautuvuuteen sekä sitoutuneeseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn. 

Kohti taiteellista prosessia opintokokonaisuuden jälkeen siirrytään taiteen perusopetuksen teatteritaiteen syventäviin opintoihin ja Oma taiteilijuus - opintokokonaisuuteen.

Oma taiteilijuus 1

Teatteritaiteen laajan oppimäärän syventävät opinnot, Oma taiteilijuus (OT1), 15-20-vuotitaille.

Opintokokonaisuus tuo aiempien opintojen jatkumoon entistä vahvemmin jokaisen oman taiteilijaäänen. Painopiste on osaamisen soveltamisessa, merkityksien antamisessa ja tunnistamisessa sekä aiemmin opitun syventämisessä. OT1 opintovuonna tutkitaan sisällön ja tilan suhdetta. Vuoden aikana valmistetaan eri kokoisia esityksiä totutun teatteritilan ulkopuolelle sekä pyritään löytämään tutustakin teatteritilasta uusia mahdollisuuksia. Opinnoissa rohkaistaan taiteidenvälisiin kokeiluihin, oman mukavuusalueen laajentamiseen sekä yleisösuhteen rohkeaan tutkimiseen.Esitystaide nähdään laajasti eri taiteenlajien raja-aitoja ylittävänä toimintana.

Olennaisia oppimisen muotoja ovat erilaiset harjoitteet, jotka kehittävät teatterin tekemisen taitoja sen eri osa-alueilta sekä esityksenvalmistamisprosessit. Oppilaat saavat opintojen edetessä enemmän vastuutajavapautta kehittää osaamistaan myös omien tavoitteidensa suunnassa. Jokainen ryhmä valmistaa vuosittain lukuisia pieniä ja ainakin yhden koko ryhmän yhteisen esitysteoksen.Harjoittelu edellyttäätyöskentelyyn sitoutumista.

Kolmivuotisen Oma taiteilijuus opintokokonaisuudenaikanaopiskelijoilla on mahdollisuus tehdä taiteen perusopetuksen teatteritaiteen lopputyö.

Oma taiteilijuus 2

Teatteritaiteen laajan oppimäärän syventävät opinnot, Oma taiteilijuus 2 (OT2), 15-20-vuotiaille.

Opintokokonaisuus tuo aiempien opintojen jatkumoon entistä vahvemmin jokaisen oman taiteilijaäänen. Painopiste on osaamisen soveltamisessa, merkityksien antamisessa ja tunnistamisessa sekä aiemmin opitun syventämisessä.

OT2 opintovuonna tutkitaan erityisesti yleisösuhdetta sekä sisällön ja muodon suhdetta. Vuoden aikana valmistetuissa isoissa ja pienemmissä esityksissä lähdetäänkin liikkeelle kohdeyleisöstä. Kysymme, kenelle esitys on suunnattu ja millaiseen tilaisuuteen? Voiko katsojan ja esiintyjän välistä rajaa häivyttää? Millaisia kerronnan tapoja kannattaisi valita, juuri tietylle yleisölle? Voiko yleisön antaa vaikuttaa esityksen kulkuun? Opinnoissa rohkaistaan taiteidenvälisiin kokeiluihin, oman mukavuusalueen laajentamiseen sekä yleisösuhteen rohkeaan tutkimiseen.Esitystaide nähdään laajasti eri taiteenlajien raja-aitoja ylittävänä toimintana.

Olennaisia oppimisen muotoja ovat erilaiset harjoitteet, jotka kehittävät teatterin tekemisen taitoja sen eri osa-alueilta sekä esityksenvalmistamisprosessit.Oppilaat saavat opintojen edetessä enemmän vastuutajavapautta kehittää osaamistaan myös omien tavoitteidensa suunnassa.Jokainen ryhmä valmistaa vuosittain lukuisia pieniä ja ainakin yhden koko ryhmän yhteisen esitysteoksen.Harjoittelu edellyttäätyöskentelyyn sitoutumista.

Kolmivuotisen Oma taiteilijuus opintokokonaisuudenaikanaopiskelijoilla on mahdollisuus tehdä taiteen perusopetuksen teatteritaiteen lopputyö.