Monitaiteinen Oulun taidekoulu

Tämän sivun sisältö:

Oulun taidekoulun esittelyvideossa oppilaat pohtivat taiteen tekemistä ja kokemista yhdessä Soivan Siilin kanssa. (Video: Juho Leinonen)

Monitaiteinen Oulun taidekoulu | Oulu Art School

Tuota iloa, Uskalla hämmästyttää, Ole unohtumaton!

Oulun taidekoulu on yksi Suomen vanhimmista taiteen perusopetusta antavista taidekouluista, joka on toiminut jo yli 40 vuotta. Monialaisena oppilaitoksena Oulun taidekoulun tehtävänä on kannustaa taiteen kentän laaja-alaiseen ymmärtämiseen monialaisena kokonaisuutena ja kehittää taiteiden välistä yhteistyötä. Kehittämistyötä Oulun taidekoulussa toteutetaan yhteistyössä taiteenperusopetuksen jäsen liittojen ja useiden yhteistyökumppaneiden kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Arvoperusta ja opetuksen lähtökohdat

Oulun taidekoulun arvoperusta rakentuu ihmisoikeuksien, tasa-arvon, yhden­vertaisuuden ja kulttuurien moninaisuuden kunnioitukselle. Opetuksessa edis­tetään sukupuolten tasa-arvoa ja kunnioitetaan sukupuolen moninaisuutta. Ihminen rakentaa elämäänsä toimimalla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa. Taiteen perusopetus perustuu käsitykseen jokaisen ihmi­sen ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Opetus tukee ihmisenä kasvamista luovuutta ja ajattelun taitoja kehittämällä. 

Opetuksen lähtökohtana ovat kullekin taiteenalalle ominaiset tiedon tuottami­sen ja esittämisen tavat. Taiteeseen sisältyvät esteettisyyden, eettisyyden ja ekologisuuden kysymykset ohjaavat pohtimaan ja arvioimaan, mikä elämässä on merkityksellistä ja arvokasta. Taiteen perusopetuksessa luodaan pohjaa sosiaa­lisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle. Oulun taidekoulun toiminnassa edistetään ja kehitetään aktiivisesti näitä arvoja opetuksen, toimintamallien ja hankkeiden kehittämisen kautta.

Arvot

Luovuus

Oulun Taidekoulun opetus lähtee ajatuksesta, että jokainen yksilö on luova. Luo­va ajattelu kehittyy taiteellisen tekemisen ja kokemuksen kautta. Taidekoulun opetus kannustaa ja rohkaisee etsimään omaa yksilöllistä taiteellista ilmaisua.

Laatu

Oulun taidekoulu on oppiva yhteisö, joka on sitoutunut tuottamaan monipuolista, tavoitteellista ja etenevää taiteen perusopetusta. Opetus kannustaa pitkäjäntei­seen työskentelyyn, omien taitojen kehittämiseen ja itsensä haastamiseen. Työ­yhteisön jäsenet ovat sitoutuneet oppilaitoksen, oman osaamisensa ja työnsä kehittämiseen mahdollistaen laadukkaan taiteen opetuksen.

Yhteisöllisyys

Oppiminen ja kasvu tapahtuu suhteessa toisiin ihmisiin ja peilautuu ryhmään ja yhteiseen kokemukseen. Oulun Taidekoulu on monitaiteellinen yhteisö, jossa mahdollistuu taiteiden välinen vuorovaikutus. Taidekoulussa jokaisen osallisuus ja toisten arvostaminen on keskeistä. Taidekoulu on osa paikallista, kansallista ja kansainvälistä lasten ja nuorten kulttuurin yhteisöä.

Ilo

Itseilmaisu on perustarve, joka tuottaa iloa tekijälle ja tukee hyvinvointia. Taiteen perusopetuksessa oppija saa iloa taiteen tekijänä ja kokijana. Onnistumisen ja pystyvyyden kokemukset vahvistavat hyvän itsetunnon kehittymistä. Ilo arvona kulminoituu kannustamisen, positiivisen palautteen, hyvän huomaamisen ja läsnä olevan vuorovaikutuksen kulttuuriin. Jokainen tulee hyväksytyksi omana itsenään.

Lapset ja nuoret osana hyvinvoivaa Oulua

Oulun taidekoulussa annettavalla taiteen perusopetuksella on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Oulun kaupungin taiteen perusopetusta tuottavana oppilaitoksena Oulun taidekoulu pystyy tarjoamaan edullisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. 

Panostus taideopetukseen on merkittävässä osassa myös Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa, joka korostaa harrastusmahdollisuuksien ja kulttuurin tärkeyttä lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta. Taiteen perusopetuksen ja Oulun taidekoulun tehtävä ei näin ollen rajoitu vain taiteen opettamiseen, vaan ne ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan lasten asemaa, osallisuutta ja alueellista hyvinvointia.