Tanssitaide

Monipuolista ja pitkäjän­teistä tanssio­petusta

Tanssitaiteen opintopolku alkaa yleenä varhaisiän opinnoista tai perusopetukseen ilmoittautumalla. Oulun taidekoulun tanssitaiteen linjalla on tarjolla baletin, breikin, commercial dancen, hip hopin, nykytanssin ja showjazzin opetusta, joka on tasolta toiselle etenevää ja tavoitteellista taiteen perusopetusta. Tanssin opintoihin kuuluu viikoittainen opetus sekä esiintymiset eri esityskokonaisuuksissa. Opetus tukee ja ohjaa pitkäjänteiseen työskentelyyn ja itsensä haastamiseen varmistaen oivalluksen ja onnistumisen kokemukset läpi jokaisen yksilöllisen tanssitaipaleen. Tanssiopinnot tukevat oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, itseilmaisua ja luovuutta. Kaikessa työskentelyssä tuetaan positiivista suhtautumista omaan kehoon ja minäkuvaan yksilöllisyys huomioiden. Oulun taidekoululla tanssia voi opiskella laajan tai yleisen oppimäärän mukaisesti yhtä tanssilajia tai useampaa yhdistellen riippuen valitusta viikkotuntimäärästä.

Tanssi on iloa ja mieliku­vi­tuksen käyttöä

Tanssin laajat opinnot koostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopintojen alussa opitaan oman kehon tuntemusta, ryhmässä toimimisen periaatteita ja fyysismotorisia taitoja. Tärkeässä osassa opinnoissa on kokemus tanssin ilosta sekä oman luovuuden ja mielikuvituksen käyttö. Opintojen edetessä harjaannutaan lajiteknisissä taidoissa ja -tyylissä, musiikin tulkinnassa ja tuntemuksessa sekä henkilökohtaisten tavoitteiden asettamisessa tanssin eri osa-alueilla.

Taitei­den­vä­li­syyttä ja itseil­maisua

Tanssin syventävissä opinnoissa monipuolistetaan ja laajennetaan opittuja tietoja ja taitoja sekä harjaannutaan vastuun ottamisessa, itsenäisessä työskentelyssä ja liikkeellisessä ilmaisussa. Tavoitteena on avartaa ymmärrystä tanssin yhteydestä muihin taiteisiin ja nähdä sen hyvinvointia edistäviä sekä kommentoinnin mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Syventävien opintojen päätteeksi on mahdollisuus tehdä taiteellinen lopputyö ja saada näin taiteen perusopetuksen laajojen opintojen päättötodistus.