Rakennuslupa

Talon rakentaminen

Sähköinen lupahakemus

Lupa haetaan Oulussa sähköisen asiointipalvelun kautta. Järjestelmään tulee kirjautua ja tunnistautua vahvasti. 

Siirry sähköisen lupahakemuksen palveluun

Ohjeita hakemuksen tekemiseen

Myös paperisen lupahakemuksen tekeminen on mahdollista mutta tällöin tulee huomioida lupamaksuun lisättävät skannausmaksut aineiston digitalisoinnista. Hakemuslomakkeet löytyvät rakennusvalvonnan sivulta

Ennakkoneuvonta ja luonnosten esittely

Suunnitelmien esittäminen luonnosvaiheessa ja suunnitteluratkaisuista sopiminen ennakkoon rakennusvalvonnan arkkitehtien kanssa lyhentää yleensä lupahakemuksen käsittelyaikaa. Samalla se tarjoaa luvanhakijalle ja pääsuunnittelijalle mahdollisuuden saada asiantuntijoiden ohjeita ja mielipiteitä hankkeen suunnitteluun ja vieläpä ilman lisäkustannuksia.

Rakennusvalvonta toivoo yhteydenottoja jo suunnitteluvaiheen alussa, jolloin mahdollisten muutosten teko on edullisinta. Tapaamisaika rakennusvalvontaan on syytä sopia ennakkoon suoraan tarkastusarkkitehdeilta. Tarkastusarkkitehdit tavoittaa parhaiten sähköpostilla ja puhelimitse. 

Rakennusvalvonnasta voit kysyä neuvoa useiden eri kanavien kautta, mutta kätevintä luvanhakijan on perustaa heti oma lupahakemuksensa sähköisen lupajärjestelmän kautta ja lähettää sitä kautta kysymys rakennusvalvontaan. Näin lupahakemus on laitettu alulle ja kaikki siihen liittyvät viestit ovat tallessa yhdessä paikassa. Tämä helpottaa ja nopeuttaa sekä luvanhakijan että luvan käsittelijän toimintaa. Myös lupahakemusta tehdessä ja luvan käsittelyn aikana on tärkeää käydä säännöllisesti lupapalvelussa ja reagoida viesteihin tai lisätietojen pyyntöihin jotta lupakäsittely ei viivästy.

Yhteystiedot rakennusvalvontaan, tarkastusarkkitehdin saa parhaiten kiinni päivystysaikana lupavalmistelijoiden päivystysnumerosta. 

Naapuriluettelon tilaaminen ja naapurien tiedottaminen

Lupaa hakiessa tulee naapureita tiedottaa rakennuslupahakemuksen vireilletulosta. Selvitys tiedottamisen asianmukaisesta hoitamisesta tehdään rakennusvalvonnalle lomakkeella.

Naapureille tiedottamista on kahdenlaista. Mikäli rakennetaan täysin kaavamääräysten mukaisesti eikä poiketa mistään, tehdään naapureille tiedottaminen. Jos poiketaan jostain asemakaavan määräyksestä, tehdään taas naapurien kuuleminen. Sama lomake käy molempiin tapauksiin. 

Ero tiedottamisella ja kuulemisella on, että poikettaessa asemakaavan määräyksistä, tulee naapureilta saada suostumus tai lausunto poikkeamaan. On erittäin tärkeää kirjata lomakkeelle selkeästi millä tavalla poiketaan asemakaavamääräyksistä, jotta naapureilla on mahdollisuus saada riittävä tieto. Myös tiedottamista tehdessä tulee rakennushanke kuvata selkeästi lomakkeelle. 

Naapuriluettelo

Kuultavia naapureita ovat yleensä viereiset ja kulmittaiset tontit sekä samalla että eri puolella katua olevat naapurit, mutta toisinaan on poikkeuksia. Tämän vuoksi naapuriluettelo tuleekin tilata rakennusvalvonnan sähköisen järjestelmän kautta, jolloin rakentaja saa varmasti oikean listan kaikista kuultavista. Naapuriluettelo tilataan luvan perustamisen jälkeen lähettämällä sähköisessä lupajärjestelmässä viesti, jossa pyydetään naapuriluetteloa. Rakennusvalvonnan edustaja välittää sitten pyynnön eteenpäin kaupunkimittaukseen, joka lisää naapuriluettelon lupajärjestelmän Lausunnot-välilehdelle. Naapuriluettelo on voimassa 3 kuukautta. 

Naapurien tiedottaminen itse tai virkateitse

Naapureille tiedottamisen voi hoitaa itse käymällä naapureiden luona, esittelemällä hankkeen ja pyytämällä allekirjoitukset. On huomioitava, että lomakkeelle tulee saada kaikkien naapurikiinteistön omistajien allekirjoitukset, esimerkiksi vain yhden omistajan tai puolison allekirjoitus ei riitä. Tiedottamista tehdessä on hyvä olla mukana piirustukset ym. suunnitelmat, jotta hankkeen voi esitellä naapureilleen. 

Mikäli naapurien kuulemista ei voi tai tahdo tehdä itse, voi sen pyytää tehtäväksi rakennusvalvonnan toimesta virkateitse. Tästä peritään voimassaolevan hinnaston mukainen maksu.

Tiedottaminen tontilla

Rakennusluvan vireille tulosta tulee lisäksi tiedottaa tontilla esimerkiksi tontille asennettavalla kyltillä/ilmoituksella. Tällaisen kyltin saat rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta. 

Tarvittavat suunnitelmat ja asiakirjat

Rakennuslupaan tarvittavat suunnitelmat ja selvitykset voivat vaihdella hieman hankkeesta riippuen, mutta yleensä ennen lupahakemuksen lähettämistä tulee sähköiseen lupapalvelun Liitteet -välilehdelle lisätä ainakin seuraavat suunnitelmat:

Perustiedot -välilehdellä annetut tiedot tulee myös täyttää huolella ja liittää niihin vaaditut dokumentit. 

 • Selostus-kohtaan kerrotaan lyhyesti mitä rakennetaan, ml. talousrakennukset, aidat ja esim. maalämpö. 
 • Lisäselvityksiin voi kertoa laajemmin, jos esim. poiketaan kaavasta. 

Pääpiirustuksia ovat

 • Asemapiirustus
 • LVI-asemapiirustus 
 • Pohjapiirustus
 • Julkisivupiirustus
 • Leikkaus

Muita liitteitä ovat esimerkiksi

 • Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä pintavaaitus
 • Rakennetyypit
 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • Naapuriluettelo (tilataan viestinkentässä pyytäen), rakennusvalvonnan asiakaspalvelija liittää luettelon Lausunnot-välilehdelle
 • Selvitys naapureille tiedottamisesta tai naapurikuulemisesta (lomake täytettynä)
 • Energiaselvitys 
 • Pientalon energiavalinnat -lomake
 • Tiiveyskortti

Vastuuhenkilöiden suostumukset voi toimittaa joko liitteet-välilehdellä skannattuina pdf:nä tai suoraan Vastuuhenkilöt-välilehdellä lähettämällä vastuuhenkilölle lisäyksen jälkeen sähköpostin jolloin hän voi käydä hyväksymässä tehtävän itselleen. Huom. Tieto vastuuhenkilön hyväksymisestä menee vain vastuuhenkilölle itselleen, joten rakennuttaja voi kysyä hyväksymisestä suoraan ammattilaiseltaan. 

Lisätietoa tarvittavista ammattilaisista seuraavassa kohdassa.

Em. asiakirjat ja sähköisen järjestelmän tietokenttien täyttäminen muodostavat lupahakemuksen. Paperiluvan hakemiseen tarvittavat dokumentit on lueteltu sivulla www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/rakennuslupa  

Luvan edellyttämät ammattilaiset

Lupahakemuksen lähettämisen yhteydessä tulee sähköisen lupajärjestelmän Vastuuhenkilöt -välilehdellä olla nimettynä seuraavat vastuuhenkilöt, jotka ovat myös käyneet itse järjestelmässä hyväksymässä heille lähetetyn pyynnön. 

 • Pääsuunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja
 • Rakennussuunnittelija
 • Vastaava rakennesuunnittelija
 • Vastaava pohjarakennesuunnittelija
 • Vastaava talotekninen suunnittelija

Muita vastuuhenkilöit (voidaan lisätä myös luvan haun jälkeen) ovat

 • KKV-työnjohtaja
 • IV-työnjohtaja
 • Muu erityisalan työnjohtaja

Huom. Sama henkilö voi toimia useissa em. tehtävissä hankkeessa. Tällöin on kuitenkin jokaista tehtävää varten haettava erillinen hyväksyntä. 

Rakentamisen valmistelu tontilla ennen lupapäätöstä

Ennen rakennusluvan myöntämistä voi rakennusvalvonnan lupaa valmistelevan tarkastusarkkitehdin luvalla esimerkiksi kaataa puita. Ennen puun kaatoa tulee kuitenkin olla tontin hallinta rakentajalla itsellään. 

Pintamaiden poisto ennen luvan myöntämistä ei ole sallittua sillä korkoihin voi tulla vielä muutoksia ennen kuin lupa on myönnetty. 

Luvan myöntäminen ja lupaehdot

Oulun rakennusvalvonta myöntää rakennuslupia viikoittain. Luvan myöntämispäivä on perjantai ja luvan antopäivä on seuraavan viikon tiistai, jolloin lupa lähetetään hakijalle tai sen voi noutaa rakennusvalvonnasta. 

Paperiset piirustukset

Kun rakennusvalvonnan lupakäsittelijä on tarkastanut luvan ja se on valmis rakennusluvan myöntämistä varten, pyytää valmistelija asiakasta toimittamaan rakennusvalvontaan kaksi sarjaa pääpiirustuksia. Nämä tulee toimittaa mahdollisimman pian, jotta luvan myöntäminen ei viivästy. Piirustukset leimataan, toinen arkistoidaan ja toinen palautetaan asiakkaalle.

Lainvoimaisuus

Luvan myöntämisen jälkeen rakennuslautakunnan päätöksistä valitusaika on 30 vrk antopäivästä, viranhaltijoiden päätöksistä oikaisuvaatimusaika on 14 vrk luvan antopäivästä. Purkamisluvasta on valitusaika päätöksentekijän mukaan, lautakunnan päätöksestä 30 vrk ja viranhaltijan päätöksestä 14 vrk, eikä purkamista voida aloittaa ennen valitusajan umpeutumista. Ennen valitusajan loppumista ei rakennustöitä saa aloittaa ja pientaloa rakennettaessa ei voi hakea aloituslupaa (aloituslupa on ammattirakentamisessa käytetty ja vaatii rahavakuuden). Lupa on siis lainvoimainen antopäivästä kahden viikon kuluttua ja sen jälkeen pidetään työmaalla aloituskokous. 

Lupaehdot

Rakennusluvan saajan on tarkoin tutustuttava rakennuslupapäätökseen ja täytettävä siinä asetetut ehdot vahvistettuja piirustuksia noudattaen. Lupaehdoissa kerrotaan myös vaaditut katselmukset ja tarkastukset, jotka tulee pitää rakentamisen aikana. 

Rakennuslupapäätös ja siinä vahvistetut pääpiirustukset on huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käytettäväksi rakennustyön aikana suoritettavissa tarkastuksissa.

Luvan voimassaoloaika

Rakennusluvan mukaiset työt on aloitettava (aloitusilmoitus) kolmen vuoden kuluessa ja saatettava loppuun (loppukatselmus) viiden vuoden kuluessa luvan antamisesta. Muiden lupien (esim. rakennemuutos, aita) mukaiset työt on tehtävä kolmen vuoden kuluessa valmiiksi.

Rakennusluvan voimassaoloajalle voidaan hakea pidennystä sekä työn aloittamisen että työn loppuunsaattamisen osalta. Jatkoaikaa on haettava luvan vielä ollessa voimassa.