Rakentaminen

Talon rakentaminen

Yleisen alueen kaivulupa

Yleisillä alueilla tapahtuvaa kaivamista varten tulee aina hankkia erillinen kaivulupa. Mikäli kadulle tai muille yleisille aluille ollaan sijoittamassa uusia pysyviä rakenteita, kuten johtoja, putkia ja laitteita yms. tulee hakea myös sijoituslupa.

Yleisen alueen käyttölupa tulee hankkia siinä tapauksessa, mikäli rakennushankkeen aikana otat käyttöön kaupungin yleisellä alueella sijaitsevia alueita esim. vaihtolavaa, nostotyötä tai tarvikkeiden varastointia varten.

Lupien hakeminen tapahtuu sähköisen asiointipalvelun kautta

Lue lisää yleisten alueiden luvista.

Rakennuspaikan merkinnän tilaaminen

Lattiakorkeus tulee olla valmiina lupahakemuksen piirustuksissa ja sen suunnittelee rakennuksen pääsuunnittelija. Lattiakorkeus tulee olla tuotuna rakennuspaikalle ennen aloituskokousta. Ennen korkeusmerkinnän tilaamista tulisi kaataa puusto pois rakennusten ja kulkuväylien alta. Ks. kohta 12. "Puiden kaataminen tontilla".

Poikkeaminen rakennusluvassa vahvistetuista korkeuslukemista, ilman että asiasta on sovittu lupaviranomaisen kanssa, on ehdottomasti kielletty. Korkeuslukeman virhettä epäiltäessä on välittömästi otettava yhteys rakennusvalvontaan, esimerkiksi tarkastusinsinööreihin. Pyrkimys rakentaa naapureitaan korkeammalle ei ole hyväksyttävä lähtökohta.

Rakennusluvassa vahvistetun korkeusaseman soveltuvuus ympäristöön ja naapurirakennuksiin on rakennuttajan, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan varmistettava rakennuspaikalla maanrakennustöiden yhteydessä ennen perustusten rakentamista. Vaatimus on ehdoton. Rakennusvalvonnan tarkastusmestari varmistaa aloituskokouksen yhteydessä kyseisen arvioinnin suorittamisen.

Rakennuksen paikan merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvassa määriteltyyn paikkaan.

Rakennuksen paikan merkitseminen on tilattava ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Jos merkintämittaus tehdään ennen pintatöitä, merkit helposti häviävät.
Merkitseminen edellyttää, että rakennuslupa on myönnetty.

Hinta

Rakennuksen paikan merkitsemisestä peritään maksu rakennusluvan lupamaksun yhteydessä. Rakentajalla on mahdollisuus tilata ennakkomerkintä rakennuksen paikalle. Ennakkomerkinnästä veloitetaan erikseen rakennusvalvontataksan hinnaston mukaisesti. 

Toimitusaika

Toimitusaika on noin viikko.

Rakennuksen paikan merkitsemisten ja sijaintikatselmusten tilaukset suoraan valmistelijoilta

 • Oulu: Arto Kurvinen, p. 0400 588 865
 • Ylikiiminki: Arto Kurvinen, p. 0400 588 865
 • Kiiminki: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
 • Oulunsalo: Pentti Stenius, p. 044 703 2321
 • Haukipudas: Jyrki Barck, p. 050 4201599
 • Yli-Ii: Jyrki Barck, p. 050 4201599

Rakennustyömaan jätehuolto

Huolellinen suunnittelu ja määrälaskenta vähentää jätettä ja valinnoillasi voit vaikuttaa rakennustyömaan jätekustannuksiin. Lajittelu säästää ympäristöä ja kustannuksia. Kuljeta pienkuormat itse pois työmaalta tai tilaa kuljetukset valitsemaltasi kuljetusliikkeeltä.

Jätteenkäsittelyhinnasto Ruskon jätekeskuksessa

Vesihuollon liittymissopimuksen tilaaminen

Liittymissopimus tehdään, kun rakennuslupa on myönnetty . Lähtökohtaisesti liittymissopimus pitää olla tehtynä, ennen kuin liitostyö Oulun Veden verkostoon tehdään.

Vesihuollon liittymissopimus tilataan sähköisesti

Aloituskokouksen tilaaminen

Kun rakennusluvan myöntämisen jälkeen on kulunut kahden viikon valitusaika, tulee rakennuslupa lainvoimaiseksi ja voidaan pitää työmaalla aloituskokous. Aloituskokouksen pyytää yleensä vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija tai rakennuttaja itse rakennusvalvonnasta. Kokous kannattaa pyytää n. viikkoa ennen sillä esim. kesä on kiireinen aika rakennusvalvonnan tarkastusinsinööreille ja kalenterit täyttyvät nopeasti. 

Aloituskokoukseen osallistuvat rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri, rakennuttaja (tai hänen valtuuttamanaan esim. vastuuhenkilö), pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 

Aloituskokouksen pitämisen ehtona on, että

 • lupa on myönnetty ja lainvoimainen
 • rakennusvalvontaan on toimitettu vaaditut suunnitelmat
 • perustussuunnitelmat on toimitettu sähköiseen lupajärjestelmään
 • em. vastuuhenkilöt ovat paikalla kokouksessa
 • ennen kokousta on pyydetty ja tuotu kaupungin maa- ja mittaus -yksiköstä korko tontille

Aloituskokouksessa mm. käydään läpi lupapiirustukset, lupapäätös ja sen ehdot, perustussuunnitelmat, tarkastellaan onko suunniteltu korko sopiva. Kokouksessa keskustellaan myös pientalon hoksautuslistan asioista. Aloituskokousta varten kannattaa täyttää jo etukäteen aloituskokouspöytäkirja sekä rakentamisen aikana täydennettävä Ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto (aloituskokouspöytäkirjan liite). 

Rakennustyön ennakkoilmoitus työsuojeluhallintoon

Rakennustyön ennakkoilmoitus on tehtävä työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään 10 työntekijää sekä työmaasta, jolla työn määräksi arvioidaan yli 500 henkilötyöpäivää. Yleensä tämä ehto täyttyy kaikilla pientalotyömailla. 

Ennakkoilmoituksen voi tehdä työsuojelu.fi-sivustolla.

 

Liitostyön tilaaminen vesihuollon runkoverkkoon

Oulun Vesi tekee liitostyön runkoverkostoon, jos tontin rajalla ei ole valmiita lähtöjä tonttijohdoille. Työ tilataan muutamaa päivää ennen suunniteltua liitostyötä liitoslausunnossa mainitulta putkimestarilta.

Lisätietoja liitostyön tilaamisesta vesihuollon runkoverkkoon saat Oulun Veden rakentajasivuilta

Pohja- ja perustuskatselmus

Jos rakennusluvassa katsotaan pohjakatselmus tarpeelliseksi, on tämä katselmus pyydettävä rakennusvalvonnasta perustusten maankaivutöiden yhteydessä tai päätyttyä. Jos lupaehdoissa on vaadittu perustuskatselmus, pyydetään se rakennusvalvonnasta ennen kuin perustuksia aletaan betonoida. 

Useimmissa pientaloissa ei pohja- tai perustuskatselmus ole lupaehtona. Pohja- ja perustuskatselmuksen hoitaa tällöin vastaava työnjohtaja. Ennen perustusrakenteiden valamista on vastaavan työnjohtajan aina tarkastettava maapohja-, laudoitus- ja raudoitustyöt sekä valvottava betonityöt. 

Rakennustyön aloitusilmoitus rakennusvalvontaan

Varsinaisten rakennustöiden aloittamisesta on ajallaan ilmoitettava rakennusvalvontaan, esim. asiakaspalveluun. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia rakennushankkeita. Aloitusilmoitus tehdään, kun aletaan rakentaa perustusten päältä ylöspäin. 

Aloitusilmoituksella huolehditaan, että oikea aloitusajankohta tulee ilmoitetuksi ja merkityksi, jotta voidaan varmistua rakennustöiden aloittamisesta ennen rakennusluvan ehtona olevaa kolmen vuoden aloitustakarajan täyttymistä. (Huomioithan, että kaupungin vuokratontilla on rakennusluvan voimassaoloajasta erillinen vaatimus käyttöönottokatselmuksen pitämisestä kahden vuoden sisällä vuokrasopimuksen allekirjoituksesta. Kaupungilta ostetun tontin osalta käyttöönottokatselmus on pidettävä kolmen vuoden sisällä sopimuksen allekirjoituksesta.

Erityissuunnitelmien toimittaminen ja esittely

Ennen kunkin työvaiheen aloittamista tulee kyseisen työn erityissuunnitelmat toimittaa rakennusvalvontaan. Esimerkiksi ennen runkotöiden aloittamista tulee rakennepiirustukset olla lisättynä sähköisen järjestelmän Erityissuunnitelmat välilehdelle.

Vastaavan rakennesuunnittelijan tulee myös pyydettäessä käydä esittelemässä suunnitelmat rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörille. 

Myös muiden erityissuunnitelmien laatijoiden tulee esitellä suunnitelmat rakennusvalvonnassa.

Muita Erityissuunnitelmat-välilehdelle lisättäviä suunnitelmia ovat mm. kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelmat, ilmanvaihtosuunnitelmat jne. 

 

Rakennekatselmuksen tilaaminen

Kun rakennuksen runko ja muut kantavat rakenteet on tehty ja rakenteet ovat vielä näkyvissä, pyydetään rakennekatselmus rakennusvalvonnasta. Rakennekatselmuksessa tulee paikalla olla rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä vastaava työnjohtaja. Useimmiten myös hormitarkastus pidetään yhtä aikaa rakennekatselmuksen kanssa.

Pienempien kohteiden ja omakoti- ja paritalojen rakennekatselmuksessa työmaalla on oltava katselmuksessa täydelliset rakennepiirustukset

 • perustussuunnitelmat (pohjapiirros, leikkaukset)
 • runkopiirustukset (rakennepohjat, leikkaukset, detaljit, laskelmat)
 • tehtaalta tulleet kattoristikoiden valmistuspiirustukset laskelmineen

Hormitarkastuksen tilaaminen

Savuhormitarkastus pyydetään rakennusvalvonnasta, kun savu- ja muut hormit on tehty ja ennen kuin ne peitetään. Savuhormin mahdollisesti vaadittavat pinnoitukset väli- ja yläpohjien osalta oltava tehtynä. Läpivientien kohdilla palovilla asennettuna.

Hormitarkastuksessa on oltava paikalla hormin ja tulisijan asennusohjeet, joista ilmenee vaadittu suojaetäisyys palaviin rakennusmateriaaleihin.

Katso ohjeet savuhormeista ja tulisijoista näistä linkeistä.

Huom. Oulun kaupungissa savuhormien suojaetäisyydellä saa käyttää ainoastaan palovillaa (tai paloturvallisempaa, esim. keraamista villaa).