Osallistu ja vaikuta - Uudistuva Oulu - Oulun kaupunki

Vuorovaikutus on tärkeä laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi

Kaava on "työkalu", jonka avulla kaupunkitilaa voidaan muuttaa. Jokaisesta rakentamishankkeesta on siis aina olemassa myös kaavahanke, joka kaupungin päättäjien tulee hyväksyä tai hylätä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikilla, joita kaavamuutos koskettaa, tulee olla mahdollisuus osallistua sen valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua mielipiteensä asiasta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Osallismenettelyllä pyritään varmistamaan, että suunnittelijoilla ja päättäjillä on käytössään riittävän monipuolista ja oikeaa tietoa parhaan mahdollisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Osallistuminen Oulun kaupungissa

Aina kun suunnittelu tai hanke lähtee liikkeelle, laaditaan nk. osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan miten osallistuminen ja vuorovaikutus suunnittelun kuluessa järjestetään. Siinä esitellään myös osalliset, joiden arkeen ja toimintaan kaavamuutoksilla voi olla vaikutusta.

Suunnittelun aloittamisesta tiedotetaan Oulu10:n (Torikatu 10) ilmoitustaululla, vähintään yhdessä yleisesti leviävässä sanomalehdessä sekä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen www-sivuilla. Lisäksi suunnitelmista voidaan tiedottaa kerran vuodessa ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa. Kaikki liikkeelle lähteneet kaavahankkeet voi löytää hakusanan avulla yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen verkkosivulta Suunnitelmat ja hankkeet

Kaavahankkeen edetessä kaupunkilaisilla on mahdollisuus kertoa asiaan oma näkemyksensä asiaan kahdesti: ensin valmistelu- ja luonnosvaiheessa ja sen jälkeen vielä ehdotusvaiheessa. Nämä ovat virallisia kuulemisvaiheita jokaisessa kaavahankkeessa. Näiden lisäksi kaupunki kutsuu osallisia usein erilaisiin työpajoihin ja seminaareihin.


Vuorovaikutus on tärkeää laadukkaan lopputuloksen varmistamiseksi

Onnistunut vuorovaikutus on paitsi olennainen osa hyvää hallintoa, myös tapa edesauttaa hyvän ja laadukkaan elinympäristön rakentumista.

Vuorovaikutuksen tavoitteena on parantaa rakentamisen laatua, ratkaista ristiriitatilanteet jo suunnittelun alkuvaiheessa ja vaikuttaa rakentamisen elinkaarikustannuksiin. Onnistunut vuorovaikutus sitouttaa osallisia ja auttaa ymmärtämään suunnitteluprosessin kulkua. Näin alueen varsinaiset käyttäjät voidaan ottaa huomioon entistä paremmin.

Suunnittelijoille osallistuminen tuottaa tietoa asukkaiden ja muiden ympäristön käyttäjien tarpeista ja arvostuksista. Paikallistuntemus ja arkikokemus täydentävät asiantuntijatietoa.

Asukkaat ja muut ympäristön käyttäjät haluavat mahdollisuuden vaikuttaa elinympäristöönsä. Useimmille riittää tiedonsaanti ja mahdollisuus seurata kaavoituksen etenemistä. Kattavampi osallistumisen tarve syntyy yleensä silloin, kun kaava-alueella on ratkaisua vaativia ongelmia tai kun kaavoitukseen liittyy ristiriitaisia tavoitteita.

Henkilökohtainen yhteys suunnittelijaan on asukkaille tärkeä: sitä pidetään tärkeimpänä vaikuttamisen keinona. Lisäksi kaivataan varmuutta siitä, että luottamushenkilöt saavat tietoonsa esitetyt kannanotot.

Poliittiseen päätöksentekoon liittyy eri intressien punnintaa ja arvovalintoja. Asukkaiden, muiden ympäristön käyttäjien ja viranomaisten mielipiteet ovat kunnan luottamushenkilöille tärkeää tietoa päätöksenteossa. Ne tuovat uusia näkökulmia poliittiseen keskusteluun.

Toimiva vuorovaikutus rakentaa osapuolten välistä luottamusta ja sitoutumista suunnitelmien toteuttamiseen. Kaupungin tavoitteellinen yhteistyökumppanien etsintä uudelle alueelle vaatii myös vuorovaikutusta.

Lisätietoa: Asemakaava

Lähteet