Viistoilmakuva suistoalueesta.

Eteneminen ja osallistuminen

Suistokaupunkivisio laadinta käynnistyy loppuvuodesta 2017. Vision laadinta muodostuu kolmesta päätyövaiheesta:

  1. analyysi-
  2. päätavoite- ja
  3. visiovaiheesta

Suistokaupunkivisio viimeistellään luonnosvaiheessa käytyyn keskusteluun ja saatuun palautteeseen perustuen.   

Suistokaupunkivision yhteydessä toteutetaan kaksi vaikuttamisen päävaihetta. Niiden yhteydessä toteutetaan avoimia kyselyjä, työpaja- ja keskustelutilaisuuksia sekä suistoalueen nykytilasta että tulevaisuudesta. Ensimmäinen vaikuttamisen päävaihe toteutetaan alkuvuodesta 2018.

Toukokuussa 2018 oululaisten näkemyksiä suiston nykytilasta ja tulevaisuudesta kerättiin karttapohjaisella kyselyllä. 
Tutustu suistokaupunkivision kyselyn tuloksiin (pdf) ja toukokuussa pidettyihin työpajatilaisuuden yhteenvetokarttoihin (pdf).

Suistokaupunkivision ohjaamisesta ja päätöksenteosta eri vaiheissa vastaa yhdyskuntalautakunta ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Visiotyön käytännön toteutuksesta vastaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden asiantuntijoista koostuva työryhmä.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi suistokaupunkivision raporttiluonnoksen 26.2.2019 nähtäville asetettavaksi.

Suistokaupunkivision raporttiluonnoksesta oli mahdollista antaa palautetta 1.3.-31.3. välisenä aikana. Palautetta oli mahdollista antaa vastaamalla internet-kyselyyn, sähköpostitse tai osallistumalla tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen.

Yhteistiedot:
Yleiskaavapäällikkö
Paula Paajanen
p. 044 703 1233