Edellytyksiä elinvoimaiselle ja elävälle keskustalle

Keskustavisio 2040 on strateginen suunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä. Suunnitelmassa määritellään, millaisista tekijöistä tulevaisuuden elinvoimainen ja omaleimainen kaupunkikeskusta rakentuu. Lisäksi keskustavisiossa on esitetty 21 toimenpidettä, joiden avulla tätä tulevaisuudenkuvaa on mahdollista toteuttaa.

Keskustavisiossa on määritelty yksi keskustan kehittämistä ja tavoitteita kuvaava päävisiolause: elävä monimuotoinen kohtaamispaikka.

Keskustavision päätavoitteet on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa. Päätavoitteiden mukaisesti:

• Oulun keskustan asukasmäärä kasvaa ja keskustassa liikutaan yhä enemmän kävellen.
• Puistoja kehitetään, tapahtumien järjestämistä helpotetaan ja kaikkien neljän vuodenajan erilaisuutta hyödynnetään.
• Oulun sijaintia veden äärellä hyödynnetään monin tavoin nykyistä tehokkaammin.
• Keskustaan luodaan työn ja oppimisen keskittymä ja mahdollisuuksia erilaisten älykkäiden ja käyttäjien tarpeiden mukaan muuntuvien työ- ja oppimisympäristöjen syntymiselle.
• Oulun keskustan puitteet ovat ajanmukaiset ja houkuttelevat niin yrityksille, kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin.


Suunnitelmassa keskustan kehittämisperiaatteet on kuvattu viidessä kehittämiskokonaisuudessa, jotka ovat:

  1. uudistuva ja täydentyvä kaupunkirakenne
  2. liikkuminen
  3. vihreä ja sininen
  4. kaupunkikulttuuri ja tapahtumat
  5. elinkeinot ja oppiminen.

Kehittämisperiaatteiden mukaisesti Oulun keskusta uudistuu ja tiivistyy määrätietoisesti. Torialue, ydinkeskusta ja Asemakeskus välialueineen muodostavat keskustan kehittämisen pääakselin, jonka lisäksi erityisesti Heinäpää ja Vaara ovat keskustan uudistumisen painopistealueita. Keskustavision mukaan kävelykeskusta laajenee, pyöräily nopeutuu, joukkoliikenne kehittyy sujuvammaksi ja ajoneuvoliikenne ohjautuu pääkaduille.

Puistojen ja suiston rantojen merkitys korostuu tiivistyvässä keskustassa. Kaupunginojan vartta, puistokortteleita ja ranta-alueita kehitetään toiminnallisesti monipuolisina ja kiinnostavina viheralueina. Keskustavisiossa korostetaan lisäksi monimuotoista kaupunkikulttuuria sekä keskustan ympärivuotista elävyyttä. Keskustan tapahtumaympäristöä kehitetään toiminnallisena kokonaisuutena, tapahtumapaikkojen verkostona.

Keskustan elinvoimaisuuden lähtökohta on sen toiminnallinen monipuolisuus. Keskustavisiossa on tuotu esille keskustan merkitys kaupan ja palveluiden, työpaikkojen sekä oppimisen ja tutkimuksen tärkeänä ja kehittyvänä ympäristönä.