Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakenteissa

Jätteiden hyödyntäminen vaatii yleensä ympäristöluvan. Eräitä jätteitä voidaan kuitenkin hyödyntää maarakenteissa niin sanotun MARA-asetuksen (843/2017) mukaisesti, silloin kun asetuksessa määritetyt ehdot täyttyvät. MARA-ilmoitus tehdään valtion valvontaviranomaiselle eli ELY-keskukselle. Jos kyse on pienimuotoisesta hyödyntämisestä, joka ei ole laitos- eikä ammattimaista, ilmoituksen voi tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kotitaloudessa syntyvien jätteiden kertaluontoinen hyödyntäminen

Ympäristönsuojelumääräysten nojalla pienimuotoisessa (ei laitos- tai ammattimaisessa) maarakentamisessa voidaan kertaluontoisesti hyödyntää jätettä korvaamaan neitseellisiä materiaaleja. Tutustu tarkemmin ympäristönsuojelumääräyksiin sekä niiden perusteluihin.

Hyödyntämismahdollisuus koskee seuraavia jätteitä:

 • pilaantumaton ylijäämämaa (alle 500 m3)
 • murskattu kierrätysasfaltti (alle 50 m3)
 • kotitaloudessa ja siihen rinnastettavassa toiminnassa syntynyt betoni- ja/tai tiilijäte (alle 50 m3)

Kierrätysasfaltin sekä betoni- ja tiilijätteen hyödyntäminen pohjavesialueilla on kielletty. Kiinteistön haltijan on ilmoitettava hyödyntämisestä kirjallisesti Oulun seudun ympäristötoimelle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. 

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen

Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunta voi hakemuksesta myöntää yksittäistapauksissa poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä.

Poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksistä tulee hakea, mikäli: 

 • jätettä halutaan hyödyntää enemmän kuin mitä ympäristönsuojelumääräyksien 11 §:n mukaan on sallittu tai 
 • jätteen syntypaikka on muu kuin kotitalous tai siihen rinnastettava toiminta.

Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamisen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen maksu.

Toimi näin

Mikäli suunnittelet jätteiden hyödyntämistä maarakenteissa, olethan yhteydessä ympäristötoimeen ennen hakemuksen tekemistä. Näin voidaan etukäteen arvioida oikea menettely kyseisessä tapauksessa.

Täytä hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi ensisijaisesti ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listalta "Jätteen kertaluontoinen hyödyntäminen maarakenteissa".

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Hakemuksen mukana tulee olla vähintään seuraavat liitteet:

 • poikkileikkauskuva rakenteesta kerrospaksuuksineen
 • analyysitulokset, joista ilmenee jätteen kelpoisuus maarakentamiseen (jos kyse betoni- ja tiilijätteestä)
 • maanomistajan/-haltijan kirjallinen suostumus

Voit toimittaa poikkeamishakemuksen (pdf) liitteineen myös postitse Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.

Muualla verkossa

Jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa (ymparisto.fi)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa 843/2017 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.