Metsien hoito ja polttopuupalstat

 

Oulun kaupunki omistaa metsätalousmaata n. 22 000 ha, josta Oulun alueella sijaitsee 21 390 ha ja Utajärvellä, Juorkunassa 610 ha. Kokonaisalasta kasvullista metsämaata on noin 17 800 ha, loput kitu-ja joutomaita, turvesoita yms.  

Metsä- ja suoluontoa on suojeltu n. 2 012 ha:n alalla, joka on n. 9 % metsätalousmaan pinta-alasta. Suurin suojeltu metsäalue, n. 1050 ha sijaitsee Sanginjoen ulkometsän itäosassa,  sisältäen n. 332 ha  virallista luonnonsuojelualuetta ja n. 420 ha  vuosille 2009-2020 tehdyn Sanginjoen hoito -ja käyttösuunnitelman mukaista suojeluvyöhykettä 1 a sekä uusimman ehdotuksen mukaiset laajennukset. 

Suojelupinta-alassa ovat mukana myös metsälain mukaiset arvokkaat elinympärisöt. Suojelualueilla on puustoa n. 180 300 m3.

Oulun kaupungin metsissä on puuta n. 1,9 milj. m3. Metsistä tuotetaan puutavaraa tehtaille ja sahoille vuosittain n. 40 000 m3. Tämän lisäksi kaupunkialueelta kerätyt hakkuutähteet menevät energiakäyttöön lämpövoimalaitoksille, lähinnä Toppilaan. Osa risuista haketetaan kaupungin puistojen kukkapenkeille ja pensasryhmille katemateriaaliksi. 

Kaupungilla on metsien hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2011–2020, jossa inventoitujen puustotietojen lisäksi on esitetty hoito- ja hakkuuehdotukset suunnitelmakaudelle.

Metsiä hoidetaan kestävän käytön periaatteella harvennus- ja uudistushakkuin. Muita metsänhoitotyölajeja ovat puiden istutus tai kylvö ja niihin liittyvä maanmuokkaus sekä taimikonhoito, kunnostusojitukset ja metsäautoteiden kunnossapito.

Metsien hoitoa ohjaavat metsä- ja luonnonsuojelulait, hyvän metsänhoidon suositukset sekä PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit.

Oulun kaupungin metsistä noin 4 300 ha sijaitsee asemakaava-alueella, jossa metsien hoidossa korostuvat virkistys-, suoja-, maisema- ja turvallisuusnäkökohdat. 

Taajama-alueilla metsien käsittelyyn johtavia syitä ovat mm.

  • puuston kunto ja hoidon tarve; ylitiheys ym. => hoidon tavoitteena on kasvukunnon säilyttäminen ja monipuolinen metsäluonto

  • asukkaiden tarpeet ja toiveet

  • vesoittuminen, pajukot

  • myrskytuhojen korjuu.

Puuston hoito yksityisellä ja vuokratontilla (pdf)

Vuokratonttien, joiden puusto kuuluu vuokraoikeuteen, sekä yksityisomistuksessa olevien tonttien puuston hoidosta ja kustannuksista vastaa vuokraaja tai maanomistaja. Puun kaatoon tarvitaan aina maisematyölupa ja puut kuuluvat tontin vuokraajalle/omistajalle. Tontin vuokraaja/omistaja voi kaatoluvan saatuaan suorittaa puuston kaato- ja muut hoitotoimenpiteet omatoimisesti, tilaamansa yrittäjän toimesta tai tilata työn Oulun teknisestä liikelaitoksesta.

Voit antaa palautetta koskien puuston hoitoa, metsien siisteyttä kaupungin lähimetsissä

Metsänhoitotiedotteet / Myytävät polttopuupalstat

Polttopuupalstoja voi ostaa  e-varauspalvelun kautta.  Myytävät palstat löytyvät "Polttopuupalstat 2019" linkin takaa.

e-varauspalveluun

Polttopuupalstan lupaehdot

Polttopuupalstat ovat varattavissa työkohteen valmistumisen jälkeen. Työkohde on valmis, kun tehtaille ja sahoille menevä puutavara on ajettu metsästä tienvarsipinoihin. Polttopuunkeruulupa koskee metsään jäänyttä latvusta ja muuta ohutta rankapuuta, josta ei ole tehty puutavaraa. Palstat on hinnoiteltu pinta-alan mukaan. Polttopuupalstan hinta on 18,65 € hehtaari (sis. alv 24%). 

Palveluun tulee uusia palstoja sitä mukaan kun hakkuita suoritetaan. Vapaat palstat näkyvät palvelussa karttarajauksena, myydyistä näkyy vain alueen nimi.

 

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin vaihde work 08 558 410
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.