Kaijonpolun katu- ja ympäristösuunnitelma

Kaupunginosat Kaijonharju
Kuva, Kaijonpolku.

Suunnittelukohde sijaitsee Kaijonharjun (80) kaupunginosassa Kivisillantiestä lähtevän Kaijonpolun eteläpuolella. Alueen voimassa oleva asemakaava on 564-1142 (tullut voimaan 16.9.1988). Suunnittelualue rajoittuu kadun pohjoispuolella nykyiseen Kaijonpolkuun, itäpuolella kiinteistörajaan ja puistoalueeseen, länsipuolella kiinteistörajaan ja eteläpuolella Kaijonpuistoon.

Nykyistä Kaijonpolkua käytetään kulkuyhteytenä kiinteistöille ja Kaijonpuistoon, eikä sillä ole erillistä kevyenliikenteenväylää. Katuvalaistus sijaitsee kadun länsipuolella, katu on asfalttipintainen ja viherkaistoilla on nurmetusta ja havupuita. Katualueella on hulevesiviemäröinnin runkolinja ja kaksi pintavesien kuivatuskaivoa, vesi- ja viemäriputkia sekä sähkö- ja tietoliikennekaapeleita jakamoineen. Puistoalueilla on lehti- ja havupuita.

Suunnitelman mukaan Kaijonpolkua jatketaan noin 60 m Kaijonpuiston suuntaan, ajoradan säilyessä nykyisellä paikallaan. Nykyisen Kaijonpolun päässä oleva levennysalue poistetaan ja uusi kadun jatko liitetään siihen. Kadun päähän rakennetaan kääntöpaikka. Pysäköinti Kaijonpolulla kielletään pysäköintikieltoaluemerkillä.

Nykyiset Kaijonpolun tonttiliittymät säilyvät ennallaan.

Katualueelta ja luiskien sisäpuolelta poistetaan puita, viherkaistat nurmetetaan ja ajorata toteutetaan asfalttipäällysteisenä. Katualueella tulee säilymään nykyisellä paikallaan tietoliikenne- ja sähköverkon maanpäällisiä rakennelmia ja laitteita kuten jakamokaappi. Puistoalueen läpi kulkevan maanalaisen sähköverkon kaapelointia siirretään. Uusi katuvalaistus toteutetaan LED-valaisimin.

Kohteen kunnossapitovastuun osalta suunnitelmassa ei esitetä muutoksia nykytilanteeseen. Tavoitteena on toteuttaa rakentaminen määrärahojen puitteissa vuoden 2023 aikana.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti