Kaijonlahden valuma-alueen muutossuunnitelmat

Kaupunginosat Kaijonharju, Liikanen, Pyykösjärvi, Rusko

Tilanne nyt vuonna 2023


Vuonna 2018 laadittiin yleissuunnitelma Kaijonlahden ja sen valuma-alueen kunnostamiseksi. Yleissuunnitelman pohjalta laadittiin suunnitelmat Kaijonlahden valuma-alueen kunnostamiseksi vuonna 2020. Suunnitelmat hyväksyttiin 24.11.2020 § 553. Suunnitelmista toteutettiin Ruskonojan laskeutusallas ja pieni kosteikon osa sekä Lopakkaojan riukutukkipato vuosina 2021 - 2022. Kestävä Kaijonharju -hankkeella vuonna 2022 toteutettiin aiempien suunnitelmien mukaiset kuntoreitit, joista osa toimii huoltoteinä hulevesienkäsittelyrakenteille. Itse Kaijonlahden kunnostukselle on haettu ja saatu vesilupa vuonna 2023.

Kaijonlahden valuma-alueella esiintyy happamia sulfaattimaita. Näiden vuoksi massiivisia kaivuja tulee välttää ja päädyttiin laatimaan muutossuunnitelmat.

Muutossuunnittelussa on luovuttu kosteikoista ja Lopakkaojan laskeutusaltaasta. Laadituissa muutossuunnitelmissa on esitetty paljon luonnonmukaisia menetelmiä vesien puhdistamiseksi. Hankealueella jo olemassa olevien vesienkäsittelyrakenteiden toimintaa pyritään tehostamaan. Lisäksi alueella on luontaisesti kosteikkokasvillisuutta sekä tulvaniittyä, joita tullaan hyödyntämään vedenlaadun parantamiseksi. Näiden ohelle hankealueelle on suunniteltu kelluvia kosteikkoja, puisia puolipatoja, sidottuja riukunippuja, ojakatkoja, hirsisuisteita, jakokampa, ojalevennyksiä, pohjakynnyksiä ja tulvatasanteita sekä huoltoteitä. Suunnitellut toimenpiteet toteutetaan pääosin puuaineksesta ja muista luonnonmukaisista materiaaleista.

Muutossuunnitelmien toteuttamiseksi ja itse Kaijonlahden kunnostamiseksi on haettu vesiensuojelun valtionavustusta. Rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Rakentaminen on suunniteltu alkavaksi kesällä 2024.
 

Kaijonlahden kunnostamissuunnitelmat ja tilanne vuonna 2020


Suunnitelmien kohde sijaitsee Kaijonlahden, Pyykösjärven, Ruskon sekä Liikasen kaupunginosassa. Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: 564-1240 vahvistettu 12.07.1988, 564-492 vahvistettu 01.04.1969, 564-791 vahvistettu 28.07.1977, 564-2338 vahvistettu 20.09.2019, 564-1270 vahvistettu ja 564-2075 vahvistettu 28.03.2014. Asemakaavoittamattomilla alueilla on voimassa lainvoimainen Uuden Oulun yleiskaava, Kaavakartta 2. Yleiskaavassa alue on varattu työpaikkatoimintojen alueeksi, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU) sekä pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP). Kyseessä on pitkän aikavälin varaus, jonka tarkempaa suunnittelua kyseisiin käyttötarkoituksiin myöhemmässä vaiheessa vesienkäsittelyrakenteiden toteuttaminen ei estä.

Jotta Kuivasjärven ja Kaijonlahden tilaa voidaan lähteä kohentamaan, täytyy niiden valuma-alueiden vesien laatu saada ensin hallintaan. Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on teetättänyt Kaijonlahden valuma-alueen kunnostussuunnitelmat sekä kunto- ja latureittien suunnitelmat yhteistyössä Oulun kaupungin liikuntapalveluiden kanssa.

Suunnitelmat pitävät sisällään hulevesien laadulliseen hallintaan liittyviä rakenteita, kuten kosteikkoja sekä laskeutusaltaita että riukutukkipadon. Lisäksi on suunniteltu uusia valaistuja kunto- ja latureittejä Pyykösjärven, Kaijonrannan, Liikasenperän sekä Ruskoniityn alueille, esteetön luontopolku ja pysäköintialue. Ulkoilureiteissä ja Ruskotunturin muotoilussa hyötykäytetään alueelta syntyviä kaivumaita mahdollisuuksien mukaan.

Nämä suunnitelmat ovat osa Oulun kaupungin kaupunkivesien kunnostushanketta, jossa kumppanina toimii Suomen ympäristökeskus (SYKE). Hankkeen aikana suunnitellaan ja rakennetaan hulevesien laatua parantavia rakenteita sekä selvitetään haitta-aineiden, ravinteiden ja kiintoaineen pidättymistä rakenteisiin. Kunnostushankkeelle on myönnetty vesiensuojelun valtionavustusta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on mukana hankkeen ohjaustyössä.

Rakentaminen toteutetaan vaiheittain. Rakentaminen alkaa laskeutusaltaiden rakentamisella loppuvuodesta 2020.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe, muutossuunnitelmat

Meneillään

Hyväksymisvaihe, muutossuunnitelmat

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti