Kiviharjuntien ja Professorintien katu- ja ympäristösuunnittelu

Kaupunginosat Kaukovainio, Kontinkangas
Suunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville 23.2. – 8.3.2024

Yhdyskuntalautakunta asettaa suunnitelman julkisesti nähtäville 23.2. – 8.3.2024. Muistutukset suunnitelmasta on toimitettava yhdyskuntalautakunnalle kirjallisesti. Lähetä muistutukset Oulun kaupungin kirjaamoon kirjeitse tai sähköpostilla 8.3.2024 klo 15.30 mennessä.

Kuva, Kiviharjuntie.

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Kiviharjuntien katu- ja ympäristösuunnitelmat.

Suunnittelualue rajautuu katujen osalta asemakaavan muutoksen (kaavatunnus 564-2263) mukaisiin katualueen rajoihin. Pyörätiet, jalkakäytävät sekä yhdistetyt kävelyn ja pyöräilyn väylät sijaitsevat pääosin katualueella tai jalankululle ja polkupyöräilylle varatulla kadulla. Suunnittelualueille laaditaan kadun ja ympäristön muutoksien rakennussuunnitelmat sekä kunnallistekniset suunnitelmat.

Suunnittelualue on kerrottu ja kuvattu tarkemmin alla olevissa liitteissä, katusuunnitelmaselostuksessa ja -kartassa.


Mitä on tulossa?

  • Kiviharjuntien ja Professorintien välille rakennetaan uusi Kontinkankaantien katuyhteys. Kadun pohjoispuolelle samansuuntaisesti rakennetaan lisäksi uusi jalankulkuväylä.
  • Kontinkankaantien itäpäähän rakennetaan Kiviharjuntien liittymäalueen tuntumaan suojatie saarekkeineen. Kadulta rakennetaan lisäksi uusi ajoneuvoliittymä Rauhanyhdistyksen pysäköintialueelle ja saman liittymän kautta ohjataan jatkossa myös OYS Rauhaparkin pysäköintiliikennettä.
  • Nykyistä Kiviharjuntietä parannetaan uuden Kontinkankaantien liittymäalueella rakentamalla kadulle uusi keskisaareke sekä suojatiesaareke.
  • Professorintielle rakennetaan etelän ja pohjoisen suunnasta tuleville kääntymiskaistat uuden Kontinkankaantien suuntaan.
  • Professorintien nykyisille linja-autopysäkeille asennetaan pysäkkikatokset. Pohjoisen suunnan linja-autopysäkki mitoitetaan yhdelle, etelän suunnan pysäkki kahdelle telilinja-autolle. Jatkossa jalankulku etelän suunnan pysäkille tapahtuu Ouluhallintien liittymän pohjoispuolelta valo-ohjatun suojatien kautta.
  • Professorintien suuntaisesti rakennetaan kaksisuuntainen pyörätie baanojen suunnitteluohjeen (valmius toteuttaa mahdollinen Maikkulan baanan ja Hiukkabaanan välinen baanayhteys) mukaisesti. Pyörätie liittyy suunnittelualueen eteläpäässä nykyiseen Maikkulan baanaan ja jatkuu suunnittelualueen pohjoisrajalla nykytilannetta vastaavasti yhdistettynä jalankulku- ja polkupyöräväylänä.
  • Ouluhallintietä parannetaan rakentamalla Ouluhallin suunnasta ajaville ns. vapaa oikea -kaista Professorintielle.
  • Professorintie – Ouluhallintie – Kontinkankaantie -liittymästä tulee liikennevalo-ohjattu. Liittymään asennetaan uudet opastusportaalit opasteineen. Uusi katuvalaistus toteutetaan LED-valaisimin.
  • Professorintien itäpuolelle, Kontinkankaantien eteläpuolelle Kontinkankaanpuistoon rakennetaan hulevesien laadulliseen ja määrälliseen käsittelyyn tarkoitettu painanne, jossa vedet suodattuvat ennen Kaupunginojaan päätymistä.
  • Peruskorjauksen yhteydessä katualueella saneerataan myös vesihuolto-, kaukolämpö-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoja.

 

Aikataulu

Alueen voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 28.12.2018 (kaavatunnus 564-2263). Kohteeseen on käynnissä asemakaavan ja tonttijaon muutos (kaavatunnus 564-2526). Vireillä olevan asemakaavamuutoksen kaavaehdotus oli nähtävillä 21.11. - 21.12.2023 (Yhdyskuntalautakunta 8.11.2023 § 516) sekä hyväksyttiin Kaupunginhallituksessa 15.1.2024 § 2 ja Kaupunginvaltuustossa 29.1.2024 § 4.

Asemakaavan muutos tulee voimaan aikaisintaan maaliskuun alkupuolella, jonka jälkeen maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset katusuunnitelmat voidaan hyväksyä. Rakennussuunnitelmat valmistuvat kevään 2024 aikana ja hankkeen rakentaminen on tavoitteena toteuttaa kesällä 2024.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Meneillään

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Rakentamisvaihe

Tulossa

Yhteystiedot

Kohteen sijainti