Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme toiminta perustuu yhteisöllisyyteen sekä kodin ja koulun väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Vanhempien kiinnostus ja tuki koulutyötä kohtaan auttavat lasta onnistumaan koulutyössä.

Koulussamme järjestetään monia tapahtumia kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi: koko koulun ja luokkamuotoisia vanhempainiltoja, perheiden yhteisiä tapahtumia ja juhlia. Vanhempaintoimikunnan jäsenet muodostavat vanhempien edustajiston koulun toiminnan kehittämisessä ja lukuvuoden suunnittelussa.

Arviointikeskustelut ja oppilasarviointi
Opettaja antaa koulutyöskentelyä koskevaa palautetta oppilaalle itselleen ja hänen vanhemmilleen esim. henkilökohtaisissa keskustelutuokioissa ja arviointikeskusteluissa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin kaksi kertaa vuodessa. Jokaisen oppilaan vanhemmat kutsutaan arviointikeskusteluun syyslukukaudella. Oppilas osallistuu tähän keskusteluun, ellei toisin sovita.

Tänä lukuvuonna arviointikeskusteluilla korvataan välitodistus. Väliarviointikeskustelu perustuu oppilaiden itsearviointiin ja opettajien tekemään väliarviointiin. Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen kevätlukukauden päätteeksi. Oppilasarvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia tai niiden välimuotoa.

Perusopetuksen aikainen arviointi korostaa oppilaiden taitoa asettaa tavoitteita, ottaa vastuuta oppimisesta ja arvioida omaa oppimista. Näitä taitoja harjoitellaan kaikilla luokka-asteilla eri oppiaineiden yhteydessä. Kirjallinen itsearviointi toteutetaan vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.
Oppilaat saavat välitodistuksen lukuvuoden aikana ja lukukausitodistuksen kevätlukukauden päätteeksi.

Poissaolot
Oppilaan poissaolosta on ilmoitettava mahdollisimman pian omalle opettajalle Wilmaan, puhelimitse tai sähköpostilla. Mikäli oppilas on ap- ja/tai ip-kerhossa, pyydämme vanhempia ilmoittamaan poissaoloista myös sinne.

Loma-anomukset ja koulutyön keskeytykset
Luokanopettaja voi myöntää oppilaalle koulunkäynnistä keskeytyksen enintään viikoksi ja rehtori viikkoa pidemmäksi ajaksi. Loma-anomuskaavakkeita saa koulun kansliasta tai perusopetuksen sivuilta. Koulutehtävistä tulee sopia opettajan kanssa ennen lomaa tai muuta keskeytystä.

Kouluruokailu
Koulun liukuvat ruokailuajat ovat klo 10.30–12.30. Kouluruokailustamme huolehtii Oulun Serviisi. Serviisin kotisivuilla julkaistaan mm. ruokalistat. Toivomme, että kodit huomioivat aamu- ja välipalan oppilaille kotona. Oppilas voi tuoda välipalan kouluun, mikäli hänellä on neljä oppituntia ennen tai jälkeen ruokailun.

Tukiopetus
Tukiopetusta annetaan tarpeen mukaan.

Koulumatkat
Polkupyörät: Suosittelemme, että ainakin 1.–2. luokkien oppilaat tulevat kouluun kävellen. Vanhemmat voivat kuitenkin toimittaa kirjallisen luvan lapsensa pyöräilystä, mikäli koulumatka on yli kilometrin. Liikennesääntöjä on noudatettava, laki velvoittaa käyttämään pyöräilykypärää. Vetoamme vanhempiin, että he valvovat lastensa kypäränkäyttöä myös vapaa-aikana. Pyörät on säilytettävä lukittuina pyörätelineessä. Koulu ei vastaa pyörien rikkoontumisesta tai katoamisesta. 

Hiihtokaudella sukset säilytetään niille varatulla paikalla.

Autoilu koulun pihalla Turvallisuussyistä vain huoltoajo ja henkilökunnan autojen pysäköinti ovat sallittuja koulun pihalla. Mikäli lapset tuodaan autolla kouluun, pyydämme jättämään heidät kääntöpaikalle, ei huoltopihalle.

Läksyt ja kotitehtävät
Oppilailla on yleensä lukuläksyjä ja kotitehtäviä. Laiminlyödyt tehtävät jäädään tekemään heti koulupäivän jälkeen, ellei opettajan kanssa toisin sovita. Läksykerho alkaa koulukirjastossa klo 12.15, 13.15 tai 14.15. Siellä oppilaalla on mahdollisuus saada myös ohjausta läksyjentekoon.

Rauhoitettu aika
Suosittelemme, että kaverit eivät häiritsisi perheen ruokailua ja lasten läksyjen tekoa. 1–2 tunnin ruokailu- ja läksyjenlukuaika on tarpeellinen jokaiselle oppilaalle.

Riittävä lepo
Vanhempien tulee huolehtia, että lapset saavat riittävän määrän lepoa ja unta (9–10 tuntia / vrk). Virkeä lapsi voi hyvin ja jaksaa myös opiskella.

Löytötavarat
Vaatteet ja jalkineet on parasta nimikoida. Lukukauden aikana järjestetään löytötavaranäyttelyitä, joiden jälkeen tunnistamattomat vaatteet ja välineet toimitetaan kierrätykseen. Kadonneita tavaroita kannattaa kysyä tai käydä katsomassa koululta. Löytötavarat ovat esillä mm. avoimien ovien päivänä, lauantaikoulupäivinä.

Käsipuhelimen käyttö
Käsipuhelimen tuomista kouluun tulee harkita tarkoin. Se ei saa häiritä koulutyöskentelyä. Koulu ei vastaa kadonneista tai rikkoutuneista kännyköistä. Kännykkää saa käyttää koulupäivän aikana ainoastaan opettajan luvalla, ja sitä säilytetään repussa äänettömällä.