Kodin ja koulun yhteistyö

Koulumme toiminta perustuu yhteisöllisyyteen sekä kodin ja koulun väliseen tiiviiseen yhteistyöhön. Vanhempien kiinnostus ja tuki koulutyötä kohtaan auttavat lasta onnistumaan koulutyössä.

Koulussamme järjestetään monia tapahtumia kodin ja koulun yhteistyön tukemiseksi: koko koulun ja luokkamuotoisia vanhempainiltoja, perheiden yhteisiä tapahtumia ja juhlia. Vanhempaintoimikunnan jäsenet muodostavat vanhempien edustajiston koulun toiminnan kehittämisessä ja lukuvuoden suunnittelussa.

 

Lapset puheeksi -keskustelu

Lapset puheeksi -keskustelussa käydään yhdessä läpi lapsen arjen asioita kotiin, koulunkäyntiin, harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyen. Tarkoituksena on lisätä yhteistä ymmärrystä lapselle tärkeistä asioista, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja arjen sujumiseen. Keskustelu on vapaaehtoinen. Lapset puheeksi -keskustelu käydään koulunkäynnin aloituksen yhteydessä sekä aina tarvittaessa. Vanhempien toiveesta lapset puheeksi -keskustelu voidaan korvata muuna vastaavana kehityskeskusteluna.


Arviointikeskustelut ja oppilasarviointi

Opettaja antaa koulutyöskentelyä koskevaa palautetta oppilaalle itselleen ja hänen vanhemmilleen esim. henkilökohtaisissa keskustelutuokioissa ja arviointikeskusteluissa. Vanhemmilla on mahdollisuus osallistua keskusteluihin kaksi kertaa vuodessa. Jokaisen oppilaan vanhemmat kutsutaan arviointikeskusteluun syyslukukaudella. Oppilas osallistuu tähän keskusteluun, ellei toisin sovita.

Tänä lukuvuonna arviointikeskusteluilla korvataan välitodistus. Väliarviointikeskustelu perustuu oppilaiden itsearviointiin ja opettajien tekemään väliarviointiin. Oppilaat saavat lukuvuositodistuksen kevätlukukauden päätteeksi. Oppilasarvioinnissa käytetään sanallista tai numeroarviointia tai niiden välimuotoa.

Perusopetuksen aikainen arviointi korostaa oppilaiden taitoa asettaa tavoitteita, ottaa vastuuta oppimisesta ja arvioida omaa oppimista. Näitä taitoja harjoitellaan kaikilla luokka-asteilla eri oppiaineiden yhteydessä. Kirjallinen itsearviointi toteutetaan vähintään kaksi kertaa lukuvuodessa.
Oppilaat saavat välitodistuksen lukuvuoden aikana ja lukukausitodistuksen kevätlukukauden päätteeksi.


Koulumatkat

Polkupyörät: Suosittelemme, että ainakin 1.–2. luokkien oppilaat tulevat kouluun kävellen. Vanhemmat voivat kuitenkin toimittaa kirjallisen luvan lapsensa pyöräilystä, mikäli koulumatka on yli kilometrin. Liikennesääntöjä on noudatettava, laki velvoittaa käyttämään pyöräilykypärää. Vetoamme vanhempiin, että he valvovat lastensa kypäränkäyttöä myös vapaa-aikana. Pyörät on säilytettävä lukittuina pyörätelineessä. Koulu ei vastaa pyörien rikkoontumisesta tai katoamisesta. 

Hiihtokaudella sukset säilytetään niille varatulla paikalla.

Autoilu koulun pihalla

Turvallisuussyistä vain huoltoajo ja henkilökunnan autojen pysäköinti ovat sallittuja koulun pihalla. Mikäli lapset tuodaan autolla kouluun, pyydämme jättämään heidät kääntöpaikalle, ei huoltopihalle.

Rauhoitettu aika

Suosittelemme, että kaverit eivät häiritsisi perheen ruokailua ja lasten läksyjen tekoa. 1–2 tunnin ruokailu- ja läksyjenlukuaika on tarpeellinen jokaiselle oppilaalle.

Riittävä lepo

Vanhempien tulee huolehtia, että lapset saavat riittävän määrän lepoa ja unta (9–10 tuntia / vrk). Virkeä lapsi voi hyvin ja jaksaa myös opiskella.

Löytötavarat

Vaatteet ja jalkineet on parasta nimikoida. Lukukauden aikana järjestetään löytötavaranäyttelyitä, joiden jälkeen tunnistamattomat vaatteet ja välineet toimitetaan kierrätykseen. Kadonneita tavaroita kannattaa kysyä tai käydä katsomassa koululta. Löytötavarat ovat esillä mm. avoimien ovien päivänä, lauantaikoulupäivinä.