Koulumme

Myllyojan alakoulu on aloittanut toimintansa syksyllä 1979.  Lukuvuonna 2023−2024 Myllyojan koulussa työskenteli 312 oppilasta. Opettajia Myllyojalla on 21 ja koulunkäynninohjaajia Myllyojalla neljä.

Koulussamme on musiikin erikoisluokat. Uusi musiikkiluokka alkaa 3. luokalta joka toinen vuosi. Seuraavan kerran musiikkiluokalle pyritään (2. lk) keväällä 2025. Maahanmuuttajalasten valmistavan opetuksen ryhmä (VALO-luokka) on toiminut koulussamme syksystä 2009 lähtien.  

Tärkein verkostomme muodostuu kodeista ja lähiympäristön yhteistyökumppaneista - vanhemmat, lähikoulut ja -päiväkodit, nuorisopalvelut sekä muut alueen toimijat ja yritykset. Koululla on vireä Vanhempaintoimikunta, joka tukee koulun toimintaa ja oppilaiden kouluviihtyvyyttä.  

Keskellä kouluamme, sen sydämessä, toimii koulukirjasto. Se palvelee oppilaiden lukemisen ja tiedonhaun keskuksena. Koulukirjaston avulla mahdollistamme lukevan kulttuurin koulun arjessa sekä innostamme oppilaita lukemiseen. Myllyojan koulukirjastossa tuomme lähelle toisiaan lehdet, kirjat ja TVT-laitteet, joiden avulla pyrimme vahvistamaan ja kehittämään oppilaiden tiedonhankinta- ja medialukutaitoa sekä tieto- ja viestintäteknologista osaamista.  

Tutustu koulumme järjestyssääntöihin.

Kiusaamiseen puuttumisen malli

STEAM-toiminta 

STEAM on toimintamalli, jonka perusajatuksena on yhdessä tekeminen sekä kokeileva ja yhteisöllinen oppiminen. STEAMissa yhdistetään oppimisen osa-alueita ja oppiaineita laajoiksi kokonaisuuksiksi, joiden suunnitteluun osallistuvat myös oppijat. 

Myllyojan koulun STEAM-ajattelu pohjautuu kolmeen peruskulmakiveen: Globaalikasvatuksen KV-passin sekä luku- ja tiedonhallintataitojen lisäksi musiikkikasvatukseen. Musiikkikasvatuksessa korostuvat melodinen ja rytminen kekseliäisyys sekä soitintaitojen kehittäminen. 6. musiikkiluokan huipentumana on Tutti juttu -yhteistyö yhdessä Oulu Sinfonian soittajien kanssa. 

Globaalikasvatus

Koulumme toimintaan kuuluu aktiviinen globaali- ja kansainvälisyyskasvatustoiminta. UNICEF-koulutoiminnassa koulumme oli mukana koko UNICEF-koulutoiminnan ajan aina vuodesta 2002 vuoteen 2013, siitä kolme vuotta VIP UNICEF -kouluna. UNICEF-kävelyihin koulumme on osallistunut 19 kertaa.  

Monet Comenius- ja eTwinning-hankkeet, Comenius-apulaisopettajat, Nordplus-toiminta ja kirjeenvaihtoluokat ympäri Eurooppaa kasvattavat oppilaitamme kansainvälisyyteen ja suvaitsevaisuuteen. Nykyisin Myllyojalla on luokkia, jotka ovat mukana kansainvälisessä JDO-ohjelmassa tehden aktiivista yhteistyötä eurooppalaisen tai amerikkalaisen luokan kanssa. Koulumme opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti myös kansainvälisiin Erasmus-koulutuksiin. Koulumme ovet ovat myös auki kansainvälisille harjoittelijoille ja vieraille.

Myllyojan koulussa opetellaan kunnioittamaan luontoa ja toimimaan kestävän kehityksen arvojen mukaisesti. Ympäristön suojelemisen merkitys avautuu omakohtaisen luontosuhteen kautta. Haluamme kasvattaa tulevaisuuden aikuisia, jotka osaavat ja haluavat toimia vastuullisesti kestävän kehityksen näkökulmasta ja toteuttaa luontoa kunnioittavaa elämäntapaa. 

Ympäristöraati, jossa on edustaja jokaisesta luokasta, kokoontuu kuukausittain pohtimaan erilaisia keinoja ja tempauksia kestävän kehityksen asioiden eteenpäin viemiseksi. 

Tunne- ja turvatai­to­kasvatus sekä oppilaiden osalli­suus­toiminta

Kiusaamista pyritään ehkäisemään ennalta monenlaisen toiminnan kautta. Koululla on käytössä mm. Oulun kaupungin turvataitokasvatusmateriaali, jota hyödynnetään vähintään kerran kuukaudessa pidetyillä ”Hyvis”-tunneilla. Turvataitokasvatuksella pyritään edistämään inhimillistä, ihmisten välisten suhteiden turvallisuutta sekä tunnistamaan kiusaamisen eri muotoja ja siihen liittyviä ilmiöitä sekä opettelemaan kannustamista kiusaamisen sijaan. Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten ja nuorten itsetuntoa ja tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja, selviytymistaitoja sekä digiturvataitoja.

Myös oppilaiden osallisuuden lisääminen oppilastoimikunnan, ympäristöraadin, kansainvälisyysagenttien, oppilasagenttitoiminnan, UNICEF- ja Liikkuva koulu –toiminnan kautta ovat osa kiusaamisen vastaista toimintaa. Näillä menetelmillä pyrimme vahvistamaan paitsi oman luokan myös koko koulun hyvää ilmapiiriä. Koulullamme on myös käytössä Kaveripenkki yksinäisyyttä ehkäisemään.

Joka vuosi koulussamme valitaan sovittelijaoppilas, joka on toiminnallaan edistänyt sopua ja rauhaa koulussamme. Hänet palkitaan Ahtisaaren –päivänä marraskuussa lasisella ”Rauhankyyhky”-kiertopalkinnolla ja kunniakirjalla.

Kiusaamisen nollatoleranssin mukaisesti puutumme kaikkeen havaittuun kiusaamiseen. Myllyojan koulussa on toimintamalli, jonka mukaan edetään silloin, kun kiusaamiseen puuttuminen ei heti sitä lopeta tai kun kiusaaminen toistuu. Vanhemmat kutsutaan silloin mukaan puuttumiseen hyvän lopputuloksen varmistamiseksi.

”Kaikki eivät ole vastuussa kiusaamisesta,

mutta kaikki ovat vastuussa sen lopettamisesta.”