STEAM Myllyojan koulussa

STEAM on toimintamalli, jonka perusajatuksena on yhdessä tekeminen sekä kokeileva ja yhteisöllinen oppiminen. STEAMissa yhdistetään oppimisen osa-alueita ja oppiaineita laajoiksi kokonaisuuksiksi, joiden suunnitteluun osallistuvat myös oppijat. STEAM-pedagogiikan kautta oppijat, erityisesti lapset ja nuoret, omaksuvat ennen kaikkea itseohjautuvuutta, vuorovaikutustaitoja ja kriittistä ajattelua.  
STEAM muodostuu englannin kielen sanoista Science, Technology, Engineering, Arts ja Mathematics – oululaisittain tiede, teknologia, insinööritaidot, taide ja matikka. 

Myllyojan koulun STEAM-ajattelu pohjautuu kolmeen peruskulmakiveen: Globaalikasvatuksen KV-passin sekä luku- ja tiedonhallintataitojen lisäksi musiikkikasvatukseen. Musiikkikasvatuksessa korostuvat melodinen ja rytminen kekseliäisyys sekä soitintaitojen kehittäminen. 6. musiikkiluokan huipentumana on Tutti juttu -yhteistyö yhdessä Oulu Sinfonian soittajien kanssa.  

Koulumme 1.luokat osallistuvat Tämä toimii! -teknologiakasvatusprojektiin. Monialaisessa oppimiskokonaisuudessa painottuvat teknologisen osaamisen ja laaja-alaisten taitojen kehittäminen. Olemme mukana myös lähikoulujen- ja päiväkotien kanssa STEAM-campus yhteistyössä.  
 
STEAM-kokonaisuuksien kokeilukulttuuria, luovaa tutkimusotetta ja kekseliäisyyttä vahvistetaan jokaisella luokka-asteella toteutettavassa STEAM-MOK-oppimiskokonaisuudessa. Lisäksi Sanginsuun kyläkoululla oppilaat opiskelevat kuukausittain jonkin STEAM-haasteen (Steam Challenge) parissa.

STEAM-kokonaisuudessa on keskeistä, että oppilas on aktiivinen toimija. Oppilas on tietoinen STEAM-MOK:n tavoitteista, jotka perustuvat opetussuunnitelmaan kirjattuihin vuosiluokkakohtaisiin tavoitteisiin. Oppilas ohjataan asettamaan itselleen tavoitteita suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin, sanoittamaan omalle työskentelylleen ohjeet tavoitteiden saavuttamiseksi sekä arvioimaan edistymistään koko projektin aikana. Tavoitteenamme on, että STEAM-oppimiskokonaisuudet ja tuotokset jaetaan koko kouluväen iloksi ja hyödyksi.