Oppilaiden osallisuustoiminta

Oppilaiden osallisuus on yksi keskeisimmistä oppilaan oikeuksista. Koulussa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas kohdataan yksilönä ja ryhmän jäsenenä.  Myllyojan koulussa pyritään rakentamaan myönteinen ja turvallinen oppimisilmapiiri positiivisen pedagogiikan perusperiaatteita hyödyntäen. Oppilasta kuullaan ja kuunnellaan. 

Oppilailla on mahdollisuus vaikuttaa itseään ja omaa luokkaa koskevissa asioissa. Luokkatilanteissa oppilaiden mielipiteiden kuulemisessa heitä ohjataan näin samalla demokratiakasvatuksen suuntaisesti. 

Ohjattua osallisuustoiminta kiteytyy oppilastoimikunnan, ympäristöraadin, KV-agenttien ja oppilasagenttien toiminnassa koulun arjessa. 

Oppilastoimikunnan toiminnan tavoitteena on oppilaiden kouluviihtyvyyden ja osallisuuden lisääminen. Oppilaat ovat valinneet luokastaan oman edustajansa oppilastoimikuntaan, joka kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa. 
Oppilastoimikunta valitsee lukuvuodelle oman teeman, jota edistetään koulun arjessa. 
Lisäksi oppilastoimikunta järjestää lukuvuoden aikana monenlaisia oppilaiden osallisuutta lisääviä tapahtumia ja tempauksia. Oppilastoimikunnan ohjaava opettaja on Jenni Sangi. 

Ympäristöraadin jäsenet ideoivat ja kehittelevät koulumme kestävän kehityksen ohjelmaa. Raati kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa pohtimaan ja suunnittelemaan koulumaailmaan liittyviä kestävän kehityksen teemoja ja tempauksia. Ympäristöraadin tärkeänä tehtävänä on rohkaista ja kannustaa koulumme oppilaita ajattelemaan ja toimimaan ympäristöä kunnioittavasti. Ympäristöraatia ohjaavat kestävän kehityksen tiimin opettajat ja ohjaajat Sanna Anderssonin johdolla. 

KV-agentteina eli koulumme kansainvälisyysagentteina toimii koulumme 5.- ja 6.-luokkalaisia oppilaita, jotka avustavat muita oppilaita kansainvälisyys passin toteuttamisessa sekä erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Agentit toimivat viikoittain koulun KV-kioskilla ja avustavat tehtävien tekemisessä, esittelevät uusia tehtäviä oppilaille sekä ottavat vastaan passin suorituksia.

Oppilasagentit auttavat pyydettäessä koulun muita oppilaita digitaitojen harjoittelussa. Oppilasagenttitoiminta on osa organisoitua STEAM in Oulu –toiminta. Myllyojan koulun oppilasagentit on valittu hakemusten perusteella, ja he ovat saaneet ja saavat koulutusta tehtäväänsä. Koulumme STEAM-opettaja toimii oppilasagenttitoiminnan vastuuopettajana.