Puoli päivää pihalla

Puoli päivää pihalla 

Puoli päivää pihalla -toiminta on varhaiskasvatuksen ulkotoimintaa, retkeilyä ja lähiympäristön hyödyntämistä oppimisen eri osa-alueiden toteutuksessa. Puoli päivää pihalla -toiminnan tavoitteena on vahvistaa kestävää ja liikunnallista elämäntapaa lapsille.

Puoli päivää pihalla -toiminta ohjaa varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria lisääntyvään liikkumiseen, ulkona oppimiseen ja ulkoilmakasvatukseen ottamalla käyttöön uusia oppimisympäristöjä.

Puoli päivää pihalla -toiminnan tavoitteet

  • etsitään ja luodaan uusia olosuhteita päiväkotien lähiympäristöön
  • opetellaan hyödyntämään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä
  • siirretään pedagogista oppimista ulos
  • vahvistetaan luonnon ottamista osaksi päiväkodin arkea
  • varmistetaan, että jokaisella lapsella on mahdollisuus monipuoliseen ulkoiluun, liikkumiseen, oppimiseen ja liikunnan iloon päivittäin
  • kannustetaan perheitä luontoliikuntaan. 

Toiminnan käynnistämiseksi toteutettiin 3-vuotinen (1.8.2020 – 31.7.2023), Puoli päivää pihalla -hanke, joka tarjosi työkaluja, koulutusta, materiaalia ja toimintamalleja ulkoilmakasvatukseen päiväkodeille. Mukana oli vaiheittain 72 Oulun kaupungin kunnallista päiväkotia, joiden kanssa lähityöskentelemällä kehitettiin ulkotoimintaa sekä määrällisesti että laadullisesti päiväkotikohtaisesti.

Hanke tarjosi koulutuksia ja materiaaleja myös yksityisille päiväkodeille sekä perhepäivähoitajille.

Puoli päivää pihalla -toiminta on kirjattu Oulun kaupungin Sivistys- ja kulttuuripalvelujen sivistysohjelmaan, varhaiskasvatuksen strategiaan sekä varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmaan yhdeksi varhaiskasvatuksen painopistealueeksi.

Varhaiskasvatuksen liikuntaa ja Puoli päivää pihalla toimintaa koordinoi liikunnan suunnittelija, joka toimii toiminnan asiantuntijana, kouluttajana ja koordinaattorina. 

Jokaiseen päiväkotiin on nimetty liikuntavastaava, joka toimii liikunnan yhdyshenkilönä varhaiskasvatuksen liikunnan suunnittelijan ja henkilökunnan välillä. Lisäksi liikuntavastaava toimii liikkumisen innostajana ja Puoli päivää pihalla toiminnan aktivoijana omassa päiväkodissaan.

Oulun varhaiskasvatus on mukana Varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelman kehittämistyössä sekä päiväkodit valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa.

Lisätietoa: 

Suunnittelija Tarja Kuusisto                                                                 
p. 050 341 2857 
tarja.kuusisto@ouka.fi