Hyvinvointipäiväkoti

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista. Oulun kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman mukaisesti kokemuksellista hyvinvointitietoa hyödynnetään varhaiskasvatusryhmissä työvälineenä ja pedagogiikan tukena. 

Varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) perusteet velvoittaa selvittämään ja huomioimaan lasten tarpeita, toiveita ja mielipiteitä osana toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulle jää lasten kuulemiseen sopivien menetelmien etsiminen. Myös huoltajille tulee järjestää monipuolisia mahdollisuuksia osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Vasun linjauksia voidaan toteuttaa Hyvinvointipäiväkoti-toimintamallin avulla.
 

Osalli­suuden pedago­giikka

Varhaiskasvatus on kokopäiväpedagogiikkaa, jossa kaikki päivän tilanteet ovat kasvun ja oppimisen kannalta merkityksellisiä. Lasten osallisuuden vahvistaminen on osa sivistys- ja kulttuuripalveluiden toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tavoitteita.

Osallisuuden pedagogiikka on vuorovaikutusta, lapsilähtöisyyttä ja aikuisjohtoisuutta. Aikuisella on aina vastuu toiminnan tavoitteellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta. Osallisuudessa korostuvat lasten ajatusten ja kokemusten kuuleminen ja mahdollisuus vaikuttaa omaan arkeen. Ennen kaikkea osallisuus on taito, jota opitaan asteittain käytännön kautta osallistumalla. Tärkeintä on osallisuuden kulttuuri, missä aikuinen pysähtyy aidosti kuuntelemaan lasta ja näkee lapsen ajatukset arvokkaina.
 

Hyvinvoin­ti­päi­väkoti on lapsen asialla

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on auttaa lasta luomaan käsitystä omasta itsestään ja vahvuuksistaan ja arvostamaan näitä myös muissa ihmisissä. Lapsen hyvinvoinnin lähtökohtana on sujuva arki. Se rakentuu lapsen henkilökohtaisen kokemuksen kautta.

Hyvinvoinnin perusedellytyksiä ovat

  • lapsen onnistumisen kokemukset
  • hyväksytyksi ja kuulluksi tuleminen
  • myönteisen palautteen saaminen
  • turvallisuuden tunteen kokeminen.

Varhaiskasvatuslain (580/2015) mukaisesti kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa ovat lapsen oikeuksia ja lasten osallisuuden edistäminen on yksi tärkeimmistä pedagogisista painopisteistä varhaiskasvatuksessa, näin myös Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin mukaisesti.

Hyvinvointipäiväkoti-toimintamallin mukaisesti toteutetaan päiväkodissa arviointi, jonka tavoitteena on tuottaa kokemuksellista tietoa lasten hyvinvoinnin edistämiseksi päiväkodissa. Arviointiin osallistuvat päiväkodin ryhmän lapset, kasvatushenkilöstö, vanhemmat ja muut huoltajat. Lasten kysely toteutetaan päiväkotipäivän aikana.

Arvioinnin tuloksiin syvennytään yhdessä lasten sekä kasvatushenkilöstön että huoltajien kanssa. Tavoitteena on löytää konkreettisia arjen keinoja edistää päiväkodissa lasten hyvinvointia.

Lapsia kuuntelemalla saamme arvokasta tietoa lapsista itsestään, ja samalla päiväkotiarkeen avautuu näkökulmia, jotka muuten jäisivät ehkä kokonaan huomiotta. Lapsille itselleen kuulluksi tuleminen merkitsee kokemusta siitä, että hän on arvokas, tärkeä ja hyväksytty. Tämä puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti lasten hyvinvointiin.
 

Lisätietoja:

Alueellinen suunnittelija Tuula Herranen p. 044 703 5336, tuula.herranen@ouka.fi
Varhaiskasvatuksen suunnittelija Sari Nyberg p. 050 388 6901, sari.nyberg@ouka.fi