Ritaharjuntien siirto, katu- ja ympäristösuunnitelmat sekä liikenteenohjaus

Kaupunginosat Linnanmaa

Kadut ja liikenne -yksikkö lähettää hyväksymiskäsittelyyn Ritaharjuntien siirron katu- ja ympäristösuunnitelmat. Suunnittelualueen rajaus perustuu Ritaharjuntien siirtoon liittyvän asemakaavaan muutoksen (564-2487) aluerajaukseen. Ritaharjuntien siirtoa koskeva asemakaavan muutos on saanut lainvoiman 3.8.2021.

Suunnitelmiin sisältyy alueen katujen, jalankulku ja polkupyöräväylien, kuntoradan, alikulun, puistoalueiden ja katuviheralueiden sekä kunnallistekniikan ja hulevesienhallintarakenteiden suunnitelmat.

Suunnittelutyö on käynnistynyt kesäkuussa 2021. Suunnitelmat perustuvat asemakaavoituksen yhteydessä laadittuihin liikenteen yleissuunnitelmaan ja hulevesien hallintasuunnitelmaan. Asemakaavoituksen yhteydessä laadittiin myös hulevesi-, liikenne-, melu- sekä luonto- ja maisemaselvitykset.

Ritaharjuntien siirron katujen ja ympäristön rakennustöiden aloitus sisältyy tämän vuoden katurakennusohjelmaan. Alueen maarakentamisen aloitusajankohta on joulukuu 2021.

Suunnitelman sisältö on pääpiirteissään seuraavanlainen:

  • Ritaharjuntie siirretään eteläpäästään nykyisen katualueen itäpuolelle noin 700 metrin matkalta. Ritaharjuntien nykyinen liittymä Tietolinjalla muutetaan tonttiliittymäksi. Ritaharjuntie liittyy Tietolinjaan kiertoliittymänä. Tietolinja siirtyy nykyisen linjauksen pohjoispuolelle kiertoliittymän vaatiman tilan johdosta.
  • Rakennettava jalankulku- ja polkupyöräväyläverkosto liittyy olemassa olevaan verkostoon. Ritaharjuntien itäpuolen jalankulku- ja pyöräilyväylä toteutetaan 6,6 metriä leveänä baanatasoisena väylänä, jossa liikennemuodot on eroteltu tiemerkinnöin.
  • Ritaharjuntien uusi linjaus risteää olemassa olevan kuntoradan linjauksen kanssa. Kuntorata viedään Ritaharjuntien alitse uuden teräksisen holvisillan kautta.
  • Hulevedet johdetaan mahdollisuuksien mukaan viheralueiden viivytys- ja biosuodatusrakenteiden kautta hulevesiviemäriverkostoon ja edelleen Kuivasojaan.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti