Vellamontie, Kokkomaankuja ja Viherkuja, katu- ja ympäristösuunnitelmat

Kaupunginosat Hietasaari

Suunnittelukohde sijaitsee Hietasaaren (55) kaupunginosassa Holstinsalmentien ja Vaaskiventien alueella. Suunnittelualueella on voimassa olevat asemakaavat, kaavatunnukset 564-1976 ja 564-2242.

Kadut ja liikenne -yksikkö on laatinut suunnitelmat, jotka sisältävät:
Kadut Vellamontie, Kokkomaankuja ja Viherkuja; kevyenliikenteen väylät Mustasaarenraitti, Hietasaarenpolku ja Kutteripolku; sekä Mustasalmenpuisto raitteineen ja melojien rantautumispaikkoineen. Katusuunnitelmissa ja katusuunnitelmaselostuksessa on esitetty liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja hulevesien johtaminen, katujen korkeusasemat ja päällystemateriaalit, istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet, sekä valaistus.

Vellamontien, Kokkomaankujan ja Viherkujan katusuunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävillä 18.12.2020 - 4.1.2021.

Suunnitelmasta on jätetty yksi muistutus:
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellisen yhdistyksen, Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistyksen ja Hietasaaren-Toppilansaaren asukasyhdistyksen yhteinen muistutus koskee Hietasaarenpolun suunnittelua ja rakentamista, sekä Kutteripolun asfaltointia.

Muistutuksessa todetaan:

  • Uuden palstaviljelyalueen myötä suuri pinta-ala luontoalueita jää rakentamisen alle ja uusilla reiteillä ei tulisi pirstoa jäljellä olevia metsäalueita.
  • Hietasaarenpolun kohdalla Häkkisen huvilan itäpuolella on sinivuokkolehto, joka tulisi säilyttää. Lehtomainen metsikkö on tärkeä myös monipuoliselle linnustolle. Metsikössä elää mm. lehtokurppa ja viime kesänä siellä on havaittu mustapääkerttu.
  • Hietasaarenpolulle ei muistutuksen mukaan ole tällä hetkellä tarvetta, koska lähellä kulkee Kutteripolku Hietasaarentieltä Vaaskiventielle ja myös Hietasaarentien vartta kulkee asvaltoitu pyörätie. Reitin voisi jättää toteuttamatta, jos sille ei ole pakottavaa tarvetta. Jos reitti rakennetaan, tulee se toteuttaa mahdollisimman paljon ympäröivää metsää säästäen. Metsä reitin molemmin puolin tulisi myös jättää koskemattomaksi, jotta valo-olosuhteet eivät käy sinivuokoille sopimattomiksi.
  • Hietasaarenpolun valaistus kannattaa tehdä vain, jos reitillä on kunnossapito talvellakin.
  • Kutteripolun itäpää on katusuunnitelmassa esitetty päällystettäväksi asfaltilla. Sorapinta olisi muistutuksen mukaan sopivampi pintamateriaali tälle väylälle.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden vastine muistutukseen:

  • Hietasaaren alueen katusuunnittelu on tehty voimassa olevien asemakaavojen mukaisesti. Hietasaarenpolun linjausta on sovitettu suunnittelun aikana käytyjen keskusteluiden pohjalta hieman idemmäksi, poiketen kaavan mukaisesta ohjeellisesta sijainnista. Linjauksen sovittamisella on pyritty väistämään sinivuokkoalue ja toteuttamaan polun linjaus mahdollisimman paljon ympäristöä säästäen. Polun linjaus tarkistetaan ja tarvittaessa tarkennetaan vielä ennen mahdollista rakentamista. Rakentaminen toteutetaan, mikäli todetaan yhteyden olevan tarpeellinen, todetaan että on liikennetarvetta.
  • Hietasaarenpolun valaistus jätetään muistutuksen mukaan toteuttamatta.
  • Kutteripolku muutetaan muistutuksen mukaisesti kokonaisuudessaan sorapintaiseksi.

Katusuunnitelmiin tehtyjä muita korjauksia:

  • Mustasaarenraitin länsiosan pp/t leveydeksi on muutettu neljä (4) metriä, aiemmin kuusi (6) metriä, koska autolla tapahtuva huoltoliikenne tulee olemaan vähäistä.
  • Mustasaarenraitin ja Vellamontien risteys on muutettu kaavan mukaisesti kohtisuoraksi suoraa ylitettäväksi risteykseksi. Oulun pyöräilijöiden esittämä muutos.


Hankesivulla olevat suunnitelma-asiakirjat on laadittu hyväksymiskäsittelyn edellyttämässä tarkkuudessa. Suunnitelman yksityiskohdat ja korkeustiedot tarkentuvat suunnittelun edetessä. Mikäli haluat käyttää tämän hankkeen tietoja jonkin toisen hankkeen lähtöaineistona, pyydä rakennussuunnitelman piirustukset sähköpostilla osoitteesta: katusuunnitelmat@ouka.fi.

 

Eteneminen

Käynnistysvaihe

Valmis

Ehdotusvaihe

Valmis

Hyväksymisvaihe

Valmis

Yhteystiedot

Kohteen sijainti