Hulevesien hallinta

Hulevedet asuntoalueella.

Mitä on hulevesi?

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalle, rakennusten katoille ja muille pinnoille muodostuvia sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. Hulevesijärjestelmään voi päätyä myös muita kuin sade- ja sulamisvesiä, esimerkiksi työmaavesiä.

Hulevesien määrä kasvaa tulevaisuudessa

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän Suomessa yksittäisten sateiden rankkuutta ja kuivien ajanjaksojen yleistymistä. Kaupunkialueilla on paljon vettä läpäisemätöntä pintaa kuten asfalttia ja betonia, jonka vuoksi hulevedet eivät pääse imeytymään maahan. Voimistuvat rankkasateet yhdessä kovien pintojen kanssa kasvattavat käsiteltävien ja pois johdettavien hulevesien määrää. Lisääntyvä vesimäärä voi aiheuttaa tulvia kaduilla, pihoilla, hulevesiverkostossa ja purkuvesistöissä. Tulvahaittojen pienentämiseksi ja hulevesien laadun parantamiseksi hulevesien hallinnan merkitys kasvaa.

Hulevesien laatu

Hulevesiin kertyy erilaisia haitta-aineita, esimerkiksi liikenteestä ja työmailta, jotka voivat heikentää vesistöjen ja pohjavesien laatua. Oulun maaperä ja pohjavedet ovat luonnostaan hyvin rautapitoisia. Useasti rakentamisen vuoksi pohjaveden pintaa pyritään laskemaan tarpeellisen kuivatuksen järjestämiseksi. Pohjavedenpinnan lasku käynnistää prosessin, jonka lopputuloksena oranssinruskeaa rautasakkaa kertyy hulevesirakenteisiin ja tukkien salaojia. Oulussa metallien liukenemista vesiin kiihdyttävät myös alueella laajasti esiintyvät happamat sulfaattimaat, joista huuhtoutuu hapanta valuntaa, mikäli ne jäävät pohjaveden pinnan yläpuolelle.

Hulevesien hallinta kuuluu kaikille

Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Tonttien hulevesijärjestelmistä vedet ohjataan yleisillä alueilla oleviin hulevesijärjestelmiin, joita ovat mm. putkiviemärit, avo-ojat, painanteet ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet. Hulevesijärjestelmät purkavat yleensä lähimpään vesistöön ja vesistöjen kautta lopulta Perämereen.

Paras tapa hulevesien käsittelylle on imeyttää ne maaperään mahdollisimman lähellä niiden syntypaikkaa. Tämän vuoksi imevää ja kasvillisuuden peittämää pintaa tulisi säilyttää mahdollisimman paljon sekä käyttää imeyttäviä hulevesirakenteita. Mikäli imeyttäminen ei ole mahdollista esimerkiksi maaperän ominaisuuksien vuoksi, tulee hulevesiä viivyttää. Hulevesiä voi kerätä kasteluvedeksi tai ohjata sadepuutarhaan. Uusissa rakennushankkeissa vaaditaan rakennettavaksi kiinteistökohtainen imeytys ja/tai viivytysjärjestelmä. Viivyttämällä vesiä pienennetään alueen hulevesiviemäreiden ja laskuojien tulvariskiä. 

Työmaavesien hallinta on erityisen tärkeää, koska työmaavedet voivat aiheuttaa vesiympäristössä mm. veden samentumista, vesikasvien kasvun heikkenemistä, rantojen ja pohjien liettymistä sekä kalojen ja mädin tukehtumista. Lisäksi käsittelemättömät työmaavedet voivat aiheuttaa viemäreiden, kaivojen, pumppaamoiden, ym. rakenteiden liettymistä, tukkeutumista ja syöpymistä. Lisätietoja Oulun kaupungin työmaavesiohjeesta.

Oulun kaupungin hulevesiohjelman mukaisesti hulevesien käsittelyssä painotetaan luontopohjaisia ratkaisuja kuten hulevesialtaita, kosteikkoja ja biosuodatusta, joissa hulevedet viivyttyvät ja puhdistuvat. Lisäksi luonnonpohjaisilla ratkaisuilla pystytään tukemaan luonnon monimuotoisuutta luomalla elinympäristöjä esimerkiksi vesilinnuille ja -eliöille sekä pölyttäjille. Tavoitteena on, että hulevesien hallinta otetaan huomioon kaikessa rakentamisen suunnittelussa, yleiskaavoista rakennuslupiin sekä kunnossapidossa. Hyvällä hulevesien hallinnalla tehdään terveellisempää ja viihtyisämpää ympäristöä asukkaille.