Taiteen perusopetus

Oulun taidekoulun esittelyvideo Soivan Siilin kanssa yhdessä sävelletyllä musiikilla.

Taiteen perusopetuksen tehtävä ja merkitys

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteel­lista ja tasolta toiselle etenevää eri taiteenalojen opetusta. Opetusta annetaan yleisen tai laajan oppimäärän mukaan. Taiteen perusopetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti, pää­määrätietoisesti ja omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksel­la edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista. Opetus kehittää taiteenalalle ominaista osaamista ja antaa valmiuksia hakeutua taiteenalojen ammatilliseen koulutukseen. 

Taiteen perusopetuksen tehtävänä on rakentaa kestävää tulevaisuutta taiteen keinoin. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalle kulttuuriperinnölle. Tai­teenalojen opetuksessa vahvistetaan oppilaan omaehtoisen ilmaisun, tulkinnan ja arvottamisen taitoja. Opinnot tukevat oppilaiden luovan ajattelun ja osalli­suuden kehittymistä. Taiteen perusopetus vahvistaa oppilaiden identiteettien rakentumista ja kulttuurisen lukutaidon kehittymistä. 

Lapset ja nuoret ovat osa hyvinvoivaa Oulua

Oulun taidekoulussa annettavalla taiteen perusopetuksella on merkittävä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Oulun kaupungin taiteen perusopetusta tuottavana oppilaitoksena Oulun taidekoulu pystyy tarjoamaan edullisia ja laadukkaita harrastusmahdollisuuksia, jotka tukevat lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä. Panostus taideopetukseen on merkittävässä roolissa myös Oulun kaupungin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallissa, joka korostaa harrastusmahdollisuuksien ja kulttuurin tärkeyttä lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien näkökulmasta. Taiteen perusopetuksen ja Oulun taidekoulun rooli ei näin ollen rajoitu vain taiteen opettamiseen, vaan ne ovat osa laajempaa kokonaisuutta, jolla vahvistetaan lasten asemaa, osallisuutta ja hyvinvointia.