Luvat ja ilmoitukset

Oulun kaupungin alueella rakentamisen vaatimien lupien haku tapahtuu sähköisen lupajärjestelmän kautta.

Asemakaava-alueella rakennettaessa yleisten alueiden luvat myöntää yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Asemakaava-alueiden ulkopuolella luvittaa maa- ja mittausosasto. Rakennettaessa näillä alueilla tulee käyttää yhdyskuntapalvelujen hinnastoa.

 • Asemakaava-alueen ulkopuolella kaivulupaa haetaan yksityisiltä maanomistajilta, tiekunnalta tai ELY-keskukselta. Maanomistajien tai tienhoitokuntien omistamien alueiden kiinteistötunnuksia ja omistajatietoja voi hakea esim. Maanmittauslaitoksen palvelusta.

Valokuiturakentamiseen tarvitaan Oulussa lähtökohtaisesti sijoitus- ja kaivulupa. Mahdollisia muita lupia (esim. yleisten alueiden käyttölupa tai liikenteen ohjaussuunnitelma liikennettä haittaavassa työssä ja siihen liittyvät maksut) voidaan hakea kaivuluvan yhteydessä.

 • Kaupunki tarkastaa ja kommentoi suunnitelmat ennakkoon.

Lupien ja ilmoitusten aikataulu

Lupien ja ilmoitusten tekeminen on monelle urakoitsijalle yksi keskeisiä työtehtäviä. Lupa- ja ilmoituskäytännöt voivat muuttua, joten tarkastathan lupaa ylläpitävältä taholta tarkat tiedot kyseiseen lupaan tai ilmoitukseen liittyen.

 • Mittavissa hankkeissa lupia ja ilmoituksia on hyvä jättää jo suositeltua aikataulua aiemmin.
 • Mittavissa hankkeissa suositellaan pidettäväksi myös ennakkopalavereita hankkeesta.

50 vuorokautta ennen rakentamisen aloitusta tai ennen

 • Meluilmoitus ympäristöviranomaiselle (30 vuorokautta minimi, tarvitaan esim. räjäytystöissä).
 • Sijoitusluvan hakeminen (viimeistään tässä).

21 vuorokautta ennen rakentamisen aloitusta

 • Kaivuluvan haku viimeistään 21 vuorokautta ennen aloitusta
  • Liitteeksi voidaan liittää tarvittaessa ilmoitus liikennettä haittaavasta työstä katu tai kevyen liikenteen verkolla, hakemus yleisten alueiden käyttöluvasta sekä liikenteenohjaussuunnitelma.
  • Kaivulupa sisältää yleiset alueet työmaan välittömässä läheisyydessä. Jos työmaa tarvitsee varastotilaa kauempaa kaivutyömaasta, se on erillinen hakemus.

14 vuorokautta ennen rakentamisen aloitusta

 • Tarvittaessa aloituskatselmuksen pyytäminen. Läsnä kaivutyön suorittaja ja kaivuluvan antaja.

5 vuorokautta ennen rakentamisen aloitusta

 • Aloituskatselmuksen pitäminen tarvittaessa.

Rakentamisen aikana

Rakentamisen aikaisiin tarpeisiin voidaan hakea erilaisia lupia:

 • Esim. viheralueille tai katualueelle varastointiin käyttölupa
 • Alle 2 metrin päähän puun rungosta tapahtuvaan kaivuuseen lupa puistotyönjohtajalta
 • Puun siirto/kaatolupa
 • Meluilmoitusmenettely klo 7–18 ulkopuolella tapahtuvasta työstä

Rakentamisen päätyttyä

 • Loppukatselmuksen pyytäminen.
 • Työmaa-alueen maksut päättyvät loppukatselmukseen tai ilmoitettuun ajankohtaan.

Sijoituslupa

Sijoituslupa tarvitaan uusien rakenteiden pysyvään sijoittamiseen kadulle tai muille yleisille alueille ennen rakentamis- tai kaivuluvan hakemista.

Hakemukseen liitetään suunnitelmat sijoitettavista laitteista ja rakenteista sekä kartta, josta ilmenee sijoitettavien laitteiden/rakenteiden paikka sekä katselmukset.

 • Mikäli suunnittelija ja kaapeleiden/laitteiden omistaja ovat eri tahoja, tällöin vaaditaan valtakirja, joka voidaan liittää hakemuksen liitteeksi.
 • Sijoituslupa pitää sisällään kaiken passiivi-infran (esim. kaapelit, jakokaapit, putket, kaivot).

Isommat rakenteet (kuten laitetilat) vaativat sijoitusluvan, naapurin kuulemisen ja rakennusluvan. Lupaprosessi on pidempi.

 • Yleinen nyrkkisääntö on, että jos ovesta mennään sisään, rakennelma on laitetila ja se tarvitsee rakennusluvan.
 • Mikäli rakenne vaatii rakennusluvan, haetaan kohteelle ensin sijoituslupa ja vasta tämän jälkeen rakennuslupa. Rakennuslupaa ei voida myöntää ennen kuin sillä on voimassa oleva sijoituslupa.
 • Isommat rakenteet kuten mastot ja siihen liittyvät rakenteet vaativat maanvuokrasopimuksen. Puistoon merkattu laitetila ei tarvitse maanvuokrasopimusta, ellei laitetilaa ole merkattu asemakaavaan tontiksi. Huoltotie laitetilalle tulee sijoituslupavaiheessa suunnitella käytön mukaan.

Hakemuksen käsittely alkaa alustavien suunnitelmien toimittamisella katselmuksen osapuolille ja sijoituskatselmuksilla, jonka jälkeen hakemus voidaan jättää sähköiseen asiointipalveluun liitteineen (ml. valtakirjat)

 • Luvan hakija laatii sijoituslupakatselmuksesta pöytäkirjan, joka käytetään katselmuksen osallistujilla ennen pöytäkirjan liittämistä sijoituslupahakemukseen.
 • Tämän jälkeen hakemus voidaan käsitellä ja hyväksyä. Luvat käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Erityis­ta­paukset

Jos olemassa olevaan suojaputkeen tai kaivoon sijoitetaan kaapelia, tulee kaapelille hakea sijoituslupa.

Mikäli esimerkiksi rikkoutunut vanha kaapeli korvataan uudella, sijoittaminen ei tarvitse sijoituslupaa, mikäli kaapelin sijainti ei muutu.

Mikäli kaapelia sijoitetaan suojaputkeen, jossa on jo kaapelia ja sille on sijoituslupa aikanaan haettu, ei sijoituslupaa tarvita. Tiedot sijoitettavasta kaapelista tulee kuitenkin toimittaa kaupungille.

 • Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi sähköisessä lupapalvelussa aikanaan käsitellyn sijoitusluvan yhteyteen.
 • Sijoituslupa tulee hakea toisin sanoen silloin, jos reitillä on pienikin osa uutta sijaintia.

Joissain tapauksissa sijoittaminen voi olla mahdollista kaupungin omaan rakenteeseen (esim. ydinkeskusta, sillat, 1. luokan alueet). Tällöin edellytetään erillisen sopimuksen tekemistä.

Sijoitusluvan hinnoittelu

Katso sijoitusluvan tarkemmat hintatiedot ympäristöpalvelujen hinnastosta

 • Hinta koostuu yksikköhinnasta. Sijoitusluvan maksu kattaa yhden suunnitelman sijoittamisen.
 • Sijoituslupa löytyy hinnastosta nimellä ”Muu kuin yleisen alueen kaivulupa tai maahansijoituslupa” (esim. kaapelit).

Kaivulupa

Kaivulupa haetaan sähköisestä lupajärjestelmästä. Tarkistathan kaivulupaohjeet kaivulupaohjeesta.

 • Kaivulupa haetaan viimeistään 21 vuorokautta ennen rakentamisen aloittamista.
 • Kaivulupa haetaan valokuiturakentamisessa aina sijoitusluvan saannin jälkeen.

Kaivuluvan myöntämisen jälkeen työt voidaan aloittaa.

Kaivuluvassa edellytetään liikenteenohjaussuunnitelmaa, mikäli työ tehdään katualueella sekä ilmoitusta liikennettä haittaavasta työstä.

 • Ilmoitusta liikennettä haittaavasta työstä ei tarvitse tehdä, jos liikenteenohjaussuunnitelma on käsitelty kaivuluvan yhteydessä.
 • Liikenteenohjaussuunnitelmaan sisältyy sekä motorisoitu- että kevyt liikenne. Liikenteenohjaussuunnitelma tehdään aina, mikäli työmaan aiheuttamat liikennemuutokset aiheuttavat haittaa liikenteelle.

Mikäli sijoitusluvan yhteydessä ei ole katselmoitu viher- ja puutöitä, ne voidaan käsitellä myös kaivuluvan yhteydessä. Esim. Puun poistolle löytyy oma hinta Oulun kaupungin lupahinnastosta.

 • Yleisesti pyritään korvaamaan poistettu puu tai pensas uudella.

Kaivulupaan voidaan sisällyttää tarpeen mukaan yleisten alueiden käyttölupa esim. konteille tai vastaaville. Varastoalue voi olla myös kaivulupaan tai kaivualueelle kytkettävissä.

 • Esim. Tontin vuokraus varastotilaksi. Tontin vuokrauksista vastaa maa- ja mittausyksikkö, tarkista hintatiedot hinnastosta.

Kaivulupaan tulevat tiedot

 • Suunnitelma milloin kaivetaan ja missä (isolla hankealueella)
 • Työmaan voimassaoloaika
 • Tieturvakortit
  • Tieturva 2 työmaan johtajalle, muilla työntekijöillä tieturva 1.
 • Arvio päällystys- ja viheralueiden korjaustarpeesta
 • Tieto päällystys- ja viheralueiden korjausten hinnoista tulee työn suorittajalle vasta jälkikäteen Oulun jälkityöohjeen mukaan
 • Kaivuluvassa oleva jälkitöiden maksaja -kohta täytetään viitetietoineen siten, että lasku menee suoraan jälkitöiden maksajalle

Hankkeeseen liittyvää viestittelyä tulee tehdä lupajärjestelmän viestit- osion kautta.

 • Lupajärjestelmästä lähtee luvan hakijalle viesti luvan ottamisesta käsittelyyn sekä lupapäätöksestä.

Yksityiskohtia kaivuluvasta, työn etenemisestä ym. voi lukea Oulun kaupungin kaivulupaohjeesta.

Kaivuluvan hinnoittelu

Kaivuluvan hintaan kuuluu aina perusmaksu, jonka lisäksi hintaan vaikuttavat työmaan kesto, laajuus ja sijainti, joista jokainen vaikuttaa hinnoitteluun eri tavoin. Kaivuluvan hinta määräytyy aina tapauskohtaisesti.

Kaupungin alueet on ryhmitelty alueluokkiin 1, 2 ja 3, joiden alueella kaivamisen hinta vaihtelee.

Kaivaminen on edullisinta viheralueilla, jossa kaivaminen yleensä pääasiallisesti tapahtuu. Viheralueiden osalta on eri hinnoittelut sen perusteella, missä viheralue sijaitsee, missä hoitoluokassa alue on, onko viheralue takuuaikaista aluetta ja onko viheralue hoidettu.

Kaivuluvan perusmaksu sisältää valvonta/työmaakäyntejä 3 kappaletta. Ylimääräisistä käynneistä peritään erillinen maksu.

Kaivamisesta syntyvä ylimääräinen maa-aines voidaan kuljettaa maiden vastaanottopaikalle, jonka osoite löytyy täältä. Maiden vastaanotosta peritään maksu. Maat voidaan myös ajaa urakoitsijan omalle alueelle, mikäli sellainen löytyy.

 

EU-lippu, jonka vieressä teksti: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin.