Rehtorin terveiset

Myllyojan koulun vanhemmille, huoltajille sekä työyhteisön jäsenille

Hyvää lukuvuotta 2023–2024 kaikkiin koteihin. 

Tänäkin lukuvuonna toiminnassamme korostuvat oppilaiden hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Yhdenvertaisuuslain 1.6.2023 tarkennusten myötä teemme tarvittavat lisäkirjaukset kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vastaisen toiminnan toimenpiteisiin niin koulun opetussuunnitelmaan kuin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan. 

Pisarapuuttumisen mallin mukaisesti puutumme matalalla kynnyksellä oppilaiden välisiin ja oppilaissa huolta herättäviin asioihin rakentavassa ja kannustavassa hengessä.

Tutustu tästä Pisarapuuttumisen malliin.
 

Myös perusopetuslaki on tarkentunut oppilaiden poissaolojen seuraamiseen ja puuttumiseen liittyen. Koulumme koko opetushenkilökunta on kouluttautunut tänä syksynä SKY-malliin, sitouttavan kouluyhteisön malliin, joka ohjaa oppilaiden läsnäolon tukemiseen koulussa sekä reagoimaan aiemmin oppilaan toiminnassa näkyviin muutoksiin ja näin puuttumaan varhaisemmin oppilaan mahdollisiin poissaoloihin yhteistyössä kotien kanssa. 

Lue lisää sitouttavan kouluyhteisön mallista tästä.

Myllyojan koulun hyvinvointikasvatuksen suunnitelmaa toteutetaan koulun arjessa tuttuun tapaan tunne- ja turvataitoja vahvistavilla “Hyvis”-tunteilla, oppilaiden osallisuutta mahdollistamalla sekä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden mukaisella toiminnalla.  
“Hyvis”-tunti pidetään vähintään kerran kuukaudessa. Tunneilla hyödynnetään mm. Turvallinen Oulu –materiaalia oman suunnitelmamme mukaisesti.  Henkinen ja fyysinen turvallisuus ja koskemattomuus ovat jokaisen lapsen oikeuksia. Koulussa oppilaat harjoittelevat säätelemään omaa toimintaansa. Aikuisina huolehdimme, että myös ristiriitatilanteet selvitetään neuvottelemalla. Tunne- ja turvataitojen harjoittelussa lapsi tarvitsee jatkuvaa tukea meiltä kaikilta.  
Hyvinvoinnin edistämiseksi aloitimme vuoden alusta eskari-koulu-iltapäivätoiminta -pilotoinnin, jonka suunnitelman myötä pyrimme tiivistämään yhteistyötä eskarin ja nuorisopalveluiden kesken tulevien ekaluokkalaisten kouluuntulokynnyksen ja IP-kerhon aloittamisen madaltamiseksi. 
 
Viime lukuvuonna toteutimme oppilailla kaksi Forms-kyselyä osana yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Kyselyissä kartoitettiin oppilaiden kokemuksia yhdenvertaisuuden ja kiusaamattomuuden toteutumisesta koulumme arjessa. Oppilaiden näkemysten mukaan epäasiallista kohtelua tapahtuu jonkin verran. Pyrimme puuttumaan kaikkeen kiusaamiseen ja oppilaan kokemaan epämiellyttävään kohteluun, kunhan vain saamme viestiä tapahtuneesta. Pyydämme teitä huoltajia kannustamaan lastanne kertomaan kokemastaan tai havaitsemastaan epäasiallisesta kohtelusta, jotta tapahtumat voidaan selvittää ja sopia. 
Toimenpiteinä olemme lisänneet välituntivalvojien määrää koulun välitunneilla sekä sopineet eri piha-alueiden käyttäjäryhmistä. Myös kaveripenkin toimintaperiaatetta on muutettu niin, että leikkiseuraa tarjoava oppilas voi istuutua kaveripenkkiin, ja häntä voi hakea leikkimään. Pyrimme myös vahvistamaan oppilaalle tunnetta siitä, että hänen esille ottamaansa huoleensa reagoidaan ja epäkohtiin puututaan. Myös kummioppilastoiminta on pyörähtänyt mukavasti käyntiin (1.lk-6.lk sekä 3.C-5.C) ja siitä pidetään kiinni koko lukuvuoden ajan. 

Tämän lukuvuoden keskeisiä kehittämiskohteita ovat hyvinvointikasvatuksen lisäksi edelleen globaalikasvatuksen, luku- ja tiedonhallinnan taitojen edistäminen sekä koulumme STEAM-pedagogiikan kehittäminen

Globaalikasvatuksen osa-alueet luovat pohjan koko lukuvuosisuunnittelullemme. Olemme jakaneet lukuvuoden neljään jakson/kvartaaliin, joiden aiheena on yksi KV-passin osa-alue sekä jokin ympäristöopin keskeinen sisältöalue. Eri oppiaineiden opetussuunnitelman tavoitteita pyritään integroimaan tarkoituksenmukaiseksi osaksi kunkin jakson kokonaisuutta niin, että jaksoista muodostuisi oppilaille mahdollisimman eheä oppimiskokonaisuus.  
Alla kuvakaappaus lukuvuoden yhteisistä aiheista ja teemoista: 

Kouluvuoden suunnittelupohja

Oppilaan lukutaitoa ja lukuharrastusta pyrimme edistämään osallistumalla lukukampanjoihin, huolehtimalla viikoittaisesta lukemisajasta luokissa ja kokonaisteosten lukemisesta yhdessä ja/tai lukupiireissä. Tiedonhallinnan taitoja vahvistetaan oppitunneilla koulun arjessa, mutta myös Kirjastoreitin suunnitelmien mukaisesti. 

Olemme liittyneet mukaan STEAM-koulujen verkostoon. STEAM on toimintamalli, jonka perusajatuksena on yhdessä tekeminen sekä kokeileva ja yhteisöllinen oppiminen.  
STEAM-Campus -yhteistyöverkosto on Myllyojan palvelukeskittymän verkosto, johon kuuluvat päiväkoteja ja kouluja. 
Lukuvuoden teemana on energia, johon liittyen olemme yhdessä suunnitelleet yhteistyötä ja -toimintaa ikätason mukaisesti.  

Kehitämme samalla askel kerrallaan myös oman koulun STEAM-toimintaa eteenpäin. Vähintään yhdessä jaksossa oppilaat saavat toteuttaa STEAM-oppimiskokonaisuuden. Myllyojan koulun STEAM-ajattelu pohjautuu kolmeen peruskulmakiveen: Globaalikasvatuksen KV-passin sekä luku- ja tiedonhallintataitojen lisäksi musiikkikasvatukseen.

Tutustu STEAM in Oulu -käsikirjaan.
 

Myllyojan koulun henkilökunta on ollut yhdessä Laanilan yläkoulun henkilökunnan kanssa suuntaamassa katsettaan kohti Jääkärinkankaan monitoimitaloa ja laatimassa Jääkärinkankaan yhtenäiskoulun pedagogista suunnitelmaa. Se toimii pohjana koulutilojen suunnittelulle. Olemme luottavaisella mielellä, että myös uuden koulun toimintaympäristö ja  
-kulttuuri edistävät ja tukevat oppilaan oppimista, koulunkäyntiä ja hyvinvointia. Jääkärinkankaan monitoimitalon on tarkoitus avata ovensa syyslukukauden 2026 alkaessa. 

Pyrimme siis täällä koulussa yhdessä tekemään parhaamme, jotta jokaisesta koulupäivästä voisi muodostua hyvä koulupäivä lapsellenne. Toivotan teille kaikille hyvää lukuvuoden jatkoa. 

Yhteistyöterveisin 

Riitta Sipilä, rehtori