Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu

Oulu on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Kokeilu alkoi syksyllä 2021 ja kestää toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuvat lapset ovat syntyneet vuosina 2016 ja 2017. Osa kokeiluun osallistuvista lapsista on valittu satunnaisotannalla koeryhmiin ja osa verrokkiryhmiin. Kokeiluun ovat päässeet mukaan ne lapset, jotka ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkijoiden koeryhmään nimeämiä. Oulun kaupunki ei ole osallistunut lasten valintaan.

Oulussa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa mukana olevat päiväkodit

Kokeilun tarkoitus

Kaksivuotisen esiopetuksen opetussuunnitelma

Miten kokeilu vaikuttaa kotihoidon tai yksityisen hoidon tukeen?

Poikkeaminen yhdenvertaisuusperiaatteesta

Esiopetuksen maksuttomuus ja koulumatkaetuus

Kasvun ja oppimisen tuki kokeilussa

Kokeilun seurantatutkimus ja kokeilurekisteri