Mitä esiopetus on?

Esiopetus on osa elinikäisen oppimisen polkua, joka alkaa kotoa ja varhaiskasvatuksesta ja jatkuu esiopetuksen jälkeen perusopetuksessa. Esiopetus on lapsen oppimista, osallisuutta, kehitystä ja kasvua tukevaa toimintaa.

Esiopetusvuoden aikana leikitään, liikutaan, tutkitaan, kokeillaan, taiteillaan, hankitaan tietoa ja ratkaistaan ongelmia. Esiopetuksessa vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja tarjotaan myönteisiä oppimiskokemuksia. Esiopetusryhmässä harjoitellaan monipuolisesti vuorovaikutusta ja kaveritaitoja samanikäisten kanssa.

Lapsen kasvun ja oppimisen kannalta on merkityksellistä se, että lapsi saa esiopetusvuonna monipuolisia oppimisen kokemuksia, jotka vahvistavat hänen käsitystään itsestään oppijana ja antavat valmiuksia kouluun. Lapsi saa esiopetuksessa kokemuksia ryhmään kuulumisesta ja vertaisryhmässä toimimisesta.

Esiopetuksessa noudatetaan omaa opetussuunnitelmaa, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Esiopetuksessa tarjotaan tarvittaessa kasvun ja oppimisen tukea sekä oppilashuollon palveluja.

Onko esiope­tuksessa oppiaineita?

Esiopetuksessa ei ole oppiaineita, kuten koulussa. Opetus toteutetaan oppimiskokonaisuuksina, joiden suunnittelun tärkeänä lähtökohtana ovat lasten mielenkiinnon kohteet.

Esiopetuksessa edistetään lasten laaja-alaista osaamista seuraavilla osa-alueilla:

  • ajattelu ja oppiminen
  • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
  • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
  • monilukutaito
  • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
  • osallistuminen ja vaikuttaminen

Huoltajien kanssa keskustellaan esiopetuksen alkaessa siitä, miten toiminnalla tuetaan parhaiten lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä. Sovitut asiat kirjataan lapsen esiopetussuunnitelmaan.

Oulussa lähtökohtana on esiopetukseen osallistumisen säännöllisyys. Käytänteenä on, että myös muut kuin sairauspoissaolot ilmoitetaan. Pyydä poissaololupaa 1-5 päiväksi lapsesi esiopetusryhmän opettajalta, sitä pidemmäksi ajaksi päiväkodin johtajalta. Poissaololupa myönnetään aina, eikä poissaolo edellytä korvaavien tehtävien tekemistä.

Esiopetus Oulussa 2024-2025 infoillan tallenne 9.1.2024

Tervetuloa eskariin - Opetushallituksen julkaisema video tulevien esikoululaisten huoltajille

Tervetuloa eskariin - Opetushallituksen julkaisema video tulevien esikoululaisten huoltajille