Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Vuoden 2022 alussa hyväksytyssä Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Hiilineutraalisuus on määritelty siten, että päästöt ovat vähentyneet vähintään 80 % vertailuvuodesta 1990 ja loput päästöt kompensoidaan.

Tiedot kasvihuonekaasupäästöistä saadaan reilun vuoden viiveellä. Keväisin saadaan kuitenkin ennakkotieto edellisvuoden päästöistä. Tällä hetkellä käytössä on lopulliset tiedot vuoden 2022 osalta ja ennakkotieto vuodelle 2023.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, liikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt. Liikenteessä ovat tieliikenteen lisäksi mukana satamat ja rautatiet. Jätehuoltoon sisältyy sekä yhdyskunnan että teollisuuden jätehuolto.

Vuonna 2022 kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 928 kt CO2-ekv. eli noin 4,4 tonnia asukasta kohden. Vuoteen 1990 verrattuna kokonaispäästöt ovat vähentyneet noin kolmanneksen. Asukaskohtaisissa päästöissä laskua on noin 57 %. Edellisvuoteen verrattuna päästöt laskivat noin 11 %. Eniten laskivat kaukolämmön tuotannon päästöt. Myös teollisuuden päästöt laskivat selvästi. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2023 sekä asukaskohtaiset päästöt että kokonaispäästöt laskivat edelleen jonkin verran.

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2022 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (43 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (26 %). Kaukolämmön tuotannon osuus päästöistä pieneni edelleen ja liikenne on entistä selvemmin suurin päästösektori. Liikenteen päästöistä noin 98 % aiheutuu tieliikenteestä. Oulun Energia Oy:n tavoitteena, että sen oma kaukolämmön tuotanto on hiilineutraalia viimeistään vuonna 2030. Kaukolämmön tuotannon päästöt ovatkin tippuneet alle puoleen vertailuvuodesta 1990 vuoteen 2022. Samaan aikaan liikenteen päästöt ovat vähentyneet vain noin viidenneksen.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt 1990-2022, ennakkotieto 2023

Päästöennusteet

Kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä Oulussa on laadittu arviot vuosille 2026, 2030 ja 2035. Arvioiden mukaan nykyiset päästövähennystoimet eivät riitä kaupungin asettaman hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen ei kuitenkaan ole pelkästään kaupungin omissa käsissä, vaan se riippuu voimakkaasti niin valtion, yritysten kuin kuntalaistenkin toimista.

Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kaupungin toimenpiteet jaetaan seuraaviin kokonaisuuksiin: energiantuotanto ja Oulun Energian hiilineutraalisuus, kestävä liikkuminen ja liikenne, rakentaminen ja tilapalvelut, jätehuolto ja kiertotalous, maankäyttö ja hiilinielut sekä sivistys-, kasvatus- ja kulttuurisektorit. Tunnistettujen hillintätoimenpiteiden sekä kansallisten ilmastopoliittisten linjausten perusteella on arvioitu kaupungin tulevaa päästökehitystä näillä sektoreilla. Arvion perusteella kokonaispäästöt olisivat vuonna 2035 430 kt CO2-ekvivalenttia eli noin 69 prosenttia vuoden 1990 tasoa pienemmät. Asetettuun 80 prosentin päästövähennystavoitteeseen ei siis vielä nyt tunnistetuilla toimilla oltaisi pääsemässä. Erityisen haastava sektori on liikenne. Lisätoimia on kohdistettava myös teollisuuden päästöihin. Nämä kaksi sektoria muodostavat vuonna 2035 arvion mukaan yhteensä 80 prosenttia päästöistä.