Kasvihuonekaasupäästöt Oulussa

Vuoden 2022 alussa hyväksytyssä Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Mittarina strategiassa on asukaskohtaiset kasvihuonekaasupäästöt. Hiilineutraalisuus on määritelty siten, että päästöt ovat vähentyneet vähintään 80 % vertailuvuodesta 1990 ja loput päästöt kompensoidaan.

Tiedot kasvihuonekaasupäästöistä saadaan reilun vuoden viiveellä. Keväisin saadaan kuitenkin ennakkotieto edellisvuoden päästöistä.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Oulun kasvihuonekaasupäästöt lasketaan CO2-raportti -menetelmällä, joka vastaa päästöraportoinnin uusimpia kansainvälisiä standardeja. Laskenta sisältää kauko-, sähkö- ja erillislämmityksen, kuluttajien sähkönkulutuksen, tieliikenteen, maatalouden ja jätehuollon sekä teollisuuden ja työkoneiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.

Vuonna 2021 kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 007 kt CO2-ekv. eli noin 4,8 tonnia asukasta kohden. Vuoteen 1990 verrattuna asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 53 %, kokonaispäästöt puolestaan n. 28 %. Asukaskohtaisissa päästöissä laskua edellisvuodesta oli n. 9 %. Merkittävin lasku oli kaukolämmön päästöissä. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 sekä asukaskohtaiset päästöt että kokonaispäästöt kuitenkin hieman kasvoivat.

Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen ilman teollisuutta

Vuonna 2021 suurin osuus kuluttajien aiheuttamasta päästöstä muodostui liikenteestä (39 %) ja kaukolämmön kulutuksesta (28 %). Kaukolämmön tuotannon osuus päästöistä pieneni edelleen ja liikenne on nyt selvästi suurin päästösektori. Kuluttajien aiheuttamien päästöjen syntymiseen voidaan vaikuttaa kiinnittämällä erityisesti huomiota liikkumisen valintoihin ja asuntojen lämmitykseen, lämpimän käyttöveden kulutukseen sekä laitteiden energiankulutukseen.

Kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt

Päästöennusteet

Parhaillaan valmistelussa olevassa Ilmastotyön tiekartassa laaditaan arviot kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä Oulussa vuosille 2026, 2030 ja 2035. Arvioiden mukaan nykyiset päästövähennystoimet eivät riitä hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseen vuonna 2035. Tavoitteen saavuttaminen ei kuitenkaan ole pelkästään kaupungin omissa käsissä vaan se riippuu voimakkaasti niin valtion, yritysten kuin kuntalaistenkin toimista.

Tätä osiota laajennetaan, kun ilmastotyön tiekartta on valmistunut ja hyväksytty.