Usein kysyttyä

Onko Oulun kaupungilla hiilineutraalisuustavoite?
Kyllä on. Oulun kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtäviä toimenpiteitä on kirjattu kaupungin ympäristöohjelmaan sekä Oulun kaupungin kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaan (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). Molemmissa on tarkasteltu myös ilmastonmuutokseen sopeutumista. Uutta ilmastotyön tiekarttaa valmistellaan parhaillaan.

Miten toimenpiteiden toteutumista seurataan?
Tavoitteen eteen tehtävistä toimenpiteistä ja niiden edistymisestä voit lukea Oulun kaupungin ympäristöohjelman verkkosivustolta. Sieltä löydät ympäristöohjelmat vuosiraportit sekä noin kahden kuukauden välein julkaistavan ajankohtaisista asioista kertovan uutiskirjeen. Kasvihuonekaasupäästöt lasketaan vuosittain. Ekologisen kestävyyden mittareista on kerätty Oulussa tietoa jo pitkään ja niitä hyödynnetään laajasti mm. ympäristöohjelmassa. Useilla mittareilla voidaan arvioida myös ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteiden toteutumista.

Mistä saan ajankohtaista tietoa Oulun kaupungin ilmastoasioista?
Ilmastotyöhön liittyvistä ajankohtaisista asioista löydät tietoa ympäristöohjelman uutiskirjeestä, jota on julkaistu vuoden 2020 alusta lähtien. Sitä ennen (vuosina 2011-2019) julkaistiin ilmastokatsausta. 

Mitä ilmastositoumuksia Oulun kaupunki on tehnyt?
Oulussa on toteutettu aktiivista ilmastopolitiikka jo 1990-luvulta alkaen. Viimeisin sitoumus tehtiin vuonna 2016, kun Oulu allekirjoitti Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy). Alkuvuodesta 2022 Oulun kaupunkistrategiassa 2030 asetettiin tavoitteeksi hiilineutraali Oulu vuoteen 2035 mennessä. Sitä ennen tavoitevuosi oli 2040.

Kuinka paljon Oulussa tuotetaan kasvihuonekaasupäästöjä?
Vuonna 2021 kokonaispäästöt, jotka sisältävät myös teollisuuden osuuden, olivat 1 007 kt CO2-ekv. eli noin 4,8 tonnia asukasta kohden. Vuoteen 1990 verrattuna asukaskohtaiset päästöt ovat vähentyneet 53 %, kokonaispäästöt puolestaan n. 28 %. Asukaskohtaisissa päästöissä laskua edellisvuodesta oli n. 9 %. Merkittävin lasku oli kaukolämmön päästöissä. Ennakkotietojen mukaan vuonna 2022 sekä asukaskohtaiset päästöt että kokonaispäästöt kuitenkin hieman kasvoivat. Lue lisää Oulun kasvihuonekaasupäästöistä.

Miten selvitän omien toimintojeni ilmastovaikutuksia?
Oman toiminnan ilmastovaikutukset voi selvittää esimerkiksi käyttämällä erilaisia laskureita. Laskureiden avulla voidaan laskea ja arvioida erilaisten tekojen ja kulutusvalintojen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen. Tutustu laskureihin.

Miten voin vähentää omasta toiminnasta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä?
Ilmastonmuutoksen hillinnässä pienilläkin arkipäivän teoilla on merkitystä. Yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen syntymiseen esimerkiksi vähentämällä energiankulutusta ja yksityisautoilua. Ilmastovinkeistä löydät neuvoja siihen, miten voit vaikuttaa.

Mitä on ekotukitoiminta?
Ekotukitoiminta on työpaikoille soveltuva toimintamalli ympäristöasioiden edistämiseksi. Toimintaa toteutetaan työyhteisöihin nimettävien ja koulutettavien ekotukihenkilöiden avulla. Ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työkavereitaan ympäristöystävällisiin toimintatapoihin. Oulun kaupungissa toiminta aloitettiin tammikuussa 2012.

Osallistuuko Oulun kaupunki kansallisiin tai kansainvälisiin ilmastotapahtumiin?
Kyllä osallistuu, esimerkiksi Earth Hour -kampanjaan, Liikkujan viikkoon, Energiansäästöviikkoon ja Pyöräilyviikkoon.