Kompostointi

Kiinteistöllä voi kompostoida siellä syntyvää puutarhajätettä ja elintarvikebiojätettä. Kompostori voi olla useamman kiinteistön tai huoneiston yhteinen. Kompostorin tulee silloin olla tarpeeksi suuri että kaikkien kompostointiin osallistuvien biojätteet mahtuvat kompostoitumaan.

Kompostori on laitettava paikkaan, jossa siitä ei aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle eikä ympäristölle ja kompostoria on hoidettava niin,  että se ei roskaa ympäristöään. Kompostoria tai kompostikehikkoa ei saa sijoittaa viittätoista (15) metriä lähemmäksi kaivoa tai vesialuetta. Eikä ilman naapurin suostumusta viittä (5) metriä lähemmäksi naapurin rajaa. Kompostori voidaan kuitenkin sijoittaa ilman erillistä suostumusta rakennusluvassa jätehuollolle varatulle alueelle.

Elintarvikejätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa lämpöeristetyssä, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, joka on suojattu haittaeläinten pääsyltä.

Puutarhajätteitä eli kodin, puutarhan ja pihan hoidossa syntyvää biologista jätettä kuten ruohoa, naatteja, puiden lehtiä ja muita niihin verrattavia jätteitä, saa kompostoida kehikossa ilman varsinaista kompostoria. Kompostikehikko on suojattava niin, että se ei roskaa ympäristöä.

Bokashilla tai muulla vastaavalla menetelmällä käsiteltyä biojätettä voi käyttää vain sen jälkeen kun se on käsitelty suljetussa ja ilmastoidussa kompostorissa tai kun se on käsitelty niin, että bokashijätteet ovat selvästi maatuneet, Jälkikäsittelemätöntä bokashia ei saa haudata suoraan maahan.

Lemmikkieläinten ulosteita, kuivakäymäläjätteitä ja asumisessa syntyneitä saostussäiliö- tai pienpuhdistamolietettä saa kompostoida vain kompostointia varten suunnitelluissa suljetuissa ja hyvin ilmastoiduissa kompostoreissa, jotka on suojattu haittaeläimiltä ja joiden valumavesien pääsy maaperään on estetty.

Kompostoitavan saostussäiliö- ja pienpuhdistamolietteen tulee olla kiinteässä muodossa ja lietteen määrän tulee olla vähäinen, eikä kompostoinnista aiheuta vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Kompostoria on hoidettava sitä koskevien ohjeiden mukaisesti ja kompostori on pidettävä asianmukaisessa kunnossa. Ulosteperäisen jätteen kompostointiaika on vähintään yksi vuosi

Kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen ja kuivakäymäläjätteen tai pienpuhdistamolietteen  kompostoinnista on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle.