Räkäsuo

Ylikiimingissä sijaitseva Räkäsuon Natura-alue käsittää laajan ja edustavan aapasuovaltaisen kokonaisuuden. Se kuuluu osana Oulujoen pohjoispuolella Oulun, Muhoksen, Utajärven ja Ylikiimingin rajoilla olevaan märkien ja laajojen aapasoiden, jokivesistöjen ja metsäsaarekkeiden muodostamaan erämaiseen kokonaisuuteen. Natura-alue (pinta-alaltaan 2 630 ha) käsittää keskeisen ydinosan, jota täydentävät välittömästi rajojen takana olevat edustavat ja laajat, luonnontilaiset suot.

Kokonaispinta-alasta on valtion hallinnassa n. 1 800 ha, Natura-rajauksesta 751,8 ha on toteutettu yksityisinä suojelualueina. Oulun kaupungin omistuksessa olevasta suoalueesta tehtiin suojelupäätös v. 1995, joka käsittää n. 667 ha Räkäsuon keskeisiä osia soineen ja metsäsaarekkeineen.

Aapasuolta keidas­suolle

Aapasuoalueella esiintyy rimpinevoja, kalvakkanevoja ja karuja rämeitä. Aapasoiden reunamilla vallitsevat rahkaiset rämeet, monien metsäsaarekkeiden tuntumassa on hyvin edustaviakin korpia. Varsinaisen Räkäsuon koillisosassa vedenjakajan kohdalla on laaja ja allikkoinen keidassuo.

Alueen kangasmaat ovat tyypillisesti hienoaineksisia moreeniselänteitä. Metsätyypit ovat vallitsevasti tuoreita ja monissa saarekkeissa lehtipuuta, erityisesti haapaa on runsaasti. Alueen liuskeinen kallioperä näkyy monin paikoin metsä- ja suotyyppien rehevyytenä. Alueen kasvillisuudessa on myös hyvin edustettuna karu suokasvillisuus. Lintulajisto on monipuolinen, etenkin kahlaajalajisto.

Räkäsuolle ei ole rakennettu luontopolkua, nuotiopaikkaa taikka opasteita. Kohteeseen voi tutustua omatoimisesti retkeillen.