ILMO - Oulun seudun ilmastoportti

Hankkeen tavoitteena oli tukea Oulun seudun ilmastostrategiaan sisältyvää tietoisuuden lisäämistä sekä luoda ilmastoystävällisiä toimintatapoja. Hankkeessa toteutettiin yhteistyötä sekä kaupungin että yksityisen sektorin ja oppilaitosten kanssa. Käytännönläheiset ja kohdennetut toimenpiteet jäivät pysyviksi myös hankkeen päätyttyä.

Oulun seudun ympäristötoimen ilmastoviestintähanke toteutettiin 1.6.2011–31.8.2013 välisenä aikana. Hanke sai rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

 

Ilmastoviestintä

Yhtenä keskeisimpänä toimenpiteenä oli vuorovaikutteisen ja virikkeellisen viestinnän kehittäminen ilmastotiedon jakamiseksi. Kaupungille luotiin ilmastosivut, joilla on kerrottu kaupungissa tehdystä ilmastotyöstä, annettu vinkkejä ilmastoystävälliseen elämäntapaan sekä esitetty työkaluja ja mittareita ilmastotoimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan ja mittaamiseen.

Hankkeessa muita toteutettuja viestintämuotoja ja -tapoja olivat sähköinen ja painettu tiedotus, tapahtumat ja tilaisuudet sekä videot.

 

Ekotukitoiminta

Hankkeella käynnistettiin ilmasto- ja energiapainotteinen ekotukitoiminta, jossa vapaaehtoisia kaupungin työntekijöitä koulutetaan ekotukihenkilöksi. Koulutuksen käytyään ekotukihenkilöt opastavat ja kannustavat työkavereitaan ympäristötyöhön omissa työyhteisöissään. Toiminta näkyy työpaikalla esimerkiksi energiansäästönä, jätteen synnyn ehkäisynä, tehostuneena jätteiden lajitteluna, ekohankintoina ja kestävinä liikkumistapoina.

Hankkeen aikana järjestettiin seitsemän ekotukitoiminnan peruskoulutusta, joihin osallistui yhteensä 125 henkilöä. Koulutettujen määrää voidaan pitää hyvänä, samoin toiminnan kattavuutta, sillä koulutuksiin osallistuttiin lähes kaikista kaupungin hallintokunnista. Koulutuksiin osallistui myös kaupunkiorganisaation ulkopuolisia henkilöitä. Laaja ekotukihenkilöverkosto mahdollistaa jatkossa ilmastoystävällisten toimenpiteiden tehokkaan ja käytännön läheisen toteuttamisen.

 

Vaikuttavuuden mittaaminen ja seurannan kehittäminen

Vaikuttavuuden mittaamisessa edistyttiin monipuolisen selvitystyön ansiosta. Uusia mittareita otettiin käyttöön ja olemassa olevien mittareiden käyttöä vakiinnutettiin edelleen.

Keskeinen osa vaikuttavuuden mittaamista oli kasvihuonekaasupäästöjen laskenta, missä saatiin koottua ajantasainen päästötieto Oulun lisäksi muille kuntaliitoksen kunnille. Oulussa ekologisen kestävyyden mittareita on käytetty vaikuttavuuden arvioinnissa jo pitkään ja useat mittarit ovat samoja, joilla voidaan arvioida myös ilmastostrategian toteutumista. Ilmastoindikaattorit on esitetty vuosittaisen ympäristötilinpäätöksen yhteydessä, mutta jatkossa myös ilmastosivuilla.

 

Mukana hankkeessa Euroopan aluekehitysrahasto, Vipuvoimaa EU:lta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34 90015 Oulun kaupunki
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä
Tiedot esitetään hCard-muodossa.